The Relationship Between Sudden Sensorineural Hearing Loss and Blood Groups

Muhammet Yıldız, Nuray Ensari, Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, Özer Erdem Gür
2020 Journal of Ankara University Faculty of Medicine  
Objectives: The aim of this study is to investigate the relationship between sudden sensorineural hearing loss (SNHL) and blood groups. Materials and Methods: A retrospective chart review was conducted in our hospital to analyze 201 patients with SNHL and 229 individuals with normal hearing. The ABO blood groups and Rh antigen distributions of the study and control groups were analyzed. The statistical comparison was made between the both groups. Results: Of 201 patients included in the study
more » ... uded in the study group, 136 were female and 65 were male. Of 229 individuals included in the control group, 134 were male and 95 were female. In the study group, 114 patients were affected in the left ear and 87 patients in the right ear. A Rh + blood group was the most common in both groups. There was no statistically significant difference in the comparison of blood groups between study and control groups (p>0.05). Conclusion: ABO blood groups and Rh antigen were not a risk factor in patients with SNHL. Abstract Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Uzm. Dr. Amaç: Ani sensörinöral işitme kaybı (SNİK) ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde ani SNİK tanısı konulan toplam 201 hastanın ve işitmesi normal sınırlarda olan toplam 229 bireyin dosyaları retrospektif olarak tarandı. Çalışma ve kontrol grubunun kan grubu dağılımları belirlendi. Gruplar arasında istatiksel karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 201 hastanın 136'sı kadın ve 65'i erkekti. Kontrol grubuna dahil edilen toplam 229 hastanın 134'ü erkek ve 95'i kadındı. Çalışma grubunda 114 hastada sol kulakta ve 87 hastada sağ kulakta etkilenme mevcuttu. Her iki grupta en sık A Rh+ kan grubu saptandı. Çalışma ve kontrol grupları arasında yapılan kan gruplarının istatiksel karşılaştırmasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Kan grupları (A, B, AB, ve O) ve Rh antijeni ani SNİK geçiren hastalar için risk faktörü değildir.
doi:10.4274/atfm.galenos.2020.19483 fatcat:uypc6iipdffanfikvtva76nvse