Comparison of four different surgical techniques in cases with pilonidal sinus
Pilonidal sinüs olgularında dört farklı cerrahi tekniğin karşılaştırılması

Ahmet Keskin
2014 Dicle Medical Journal  
Objective: The aim of this study is to compare the results of four different surgical techniques used for pilonidal sinus. Methods: A total of 339 patients who underwent surgery for pilonidal sinus between Januray 2000 and April 2008 were evaluated prospectively. The patients were operated with one of four surgical techniques: excision and primary closure (n=76), excision and marcupialisation (n=112), excision without closure (n=104) and excision and Limberg flap (n=47) techniques.
more » ... iques. Postoperative complications (hematoma and infection) and recurrences in four groups were compared. Results: 286 male patients and 53 female patients were included in this study. Mean age of patients was 24.2 (14-57) years. The mean follow up time was 41 months. The recurrence rates after excision and primary closure, excision and marcupialization, excision without closure and excision and Limberg flap were 18.4%, 13.4%, 9.6% and %4.3%, respectively. There were not significant differences in postoperative hematoma between four groups. The postoperative infection rate in patients treated with excision without closure was the lowest but time to return to work was highest in this group partients. Patients with infection had higher rates of recurrence than patients without infection. Conclusion: Although optimal surgical technique has not been established according to our study, Limberg flap is preferable technique as compared to other techniques because of quicker healing time and decreased rates of recurrence. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı pilonidal sinüs hastalığında dört farklı cerrahi tekniği karşılaştırmaktır. Yöntemler: Ocak 2000 ile Nisan 2008 arasında pilonidal sinüs nedeniyle opere edilen 339 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastalara uygulanan cerrahi yöntemler eksizyon ve primer kapatma (76 hasta), eksizyon ve marsupializasyon (112 hasta), eksizyon ve açık bırakma (104 hasta) ve eksizyon ve Limberg flep (47 hasta) idi. Dört cerrahi grupta postoperatif komplikasyonlar (kanama ve enfeksiyon) ve nüks karşılaştırıldı. Bulgular: 286 erkek hasta ve 53 kadın hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 24,2 (14-57) yıl olarak bulundu. Ortalama takip süresi 41 ay oldu. Nüks oranları eksizyon ve primer kapatmada %18,4, eksizyon ve marsupializasyonda %13,4, eksizyon ve açık bırakmada %9,6 ve eksizyon ve Limberg flep yönteminde %4,3 olarak bulundu. Gruplar arasında posteperatif hematom açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Eksizyon ve açık bırakılan grupta cerrahi sonrası enfeksiyon oranları en düşük fakat işe dönme zamanı ise en yüksek olarak tespit edildi. Tüm gruplarda enfeksiyon olan hastalarda olmayanlara göre daha yüksek oranda nüks görüldü. Sonuç: Çalışmamızda optimal cerrahi yöntem ortaya konulamamasına rağmen daha hızlı iyileşme süresi ve daha az oranda nüks göstermesi nedeniyle Limberg flep yöntemi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında tercih edilebilir. Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, primer onarım, marsupializasyon, açık bırakma tekniği, limberg flep A. İ. Keskin ve ark. Pilonidal sinüste cerrahi teknik 559 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 41, No 3, 558-563
doi:10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0474 fatcat:t64lzujxonhz7jbtpqog75og4q