STUDENTS' INDEPENDENT WORK AS ONE OF THE COMPONENTS OF FORMING INTENDING PRIMARY SCHOOL TEACHERS' FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE

I. Pinchuk
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
І. О. Пінчук кандидат педагогічних наук, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Статтю присвячено пошуку ефективних способів організації самостійної роботи з формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи з урахуванням сучасних вимог та умов навчання, методів її
more » ... , методів її ефективної організації як невід'ємної складової частини системи освітнього середовища. Автором розглянуто специфіку і проблеми організації самостійної роботи студентів педагогічних закладів вищої освіти та визначено ефективні методи її організації з урахуванням сучасних вимог до якості залишкових знань та професійної компетентності як цілісної системи освітнього процесу у формуванні висококваліфікованих спеціалістів. Самостійна робота є одним із найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної освітньої діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, позааудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом. У контексті сучасної системи освіти самостійна робота домінує серед інших видів освітньої діяльності студентів після практичної підготовки фахівця. У процесі формування іншомовної комунікативної компетентності її варто організувати як цілісну систему: використання освітніх сайтів; роботи з електронними виданнями; виконання індивідуальних завдань на основі використання ІКТ; поточної атестації за допомогою електронного тестування як однієї з форм організації контролю за самостійною роботою студентів, бо вона виноситься на підсумковий контроль разом з іншим освітнім матеріалом. Зазначено, що інформаційно комунікаційні технології відіграють важливу роль у розвитку самостійної роботи сучасних студентів. Самостійну роботу майбутніх учителів початкової школи у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності варто впроваджувати з використанням інформаційних технологій. Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, майбутні вчителі початкової школи, самостійна робота студентів, формування комунікативної компетентності, освітній процес, самоосвіта.
doi:10.32840/1992-5786.2020.69-3.15 fatcat:ndypxicxvjaclkarcmiwio6yka