OKOLNOSTI NEKOMPLIJANTNOSTI SA PSIHOFARMACIMA KOD VANBOLNIČKI TRETIRANIH PACIJENATA SA DIJAGNOSTIKOVANOM PSIHOZOM / THE CIRCUMSTANCES OF NON-COMPLIANCE WITH PSYCHOPHARMACEUTICALS IN OUTPATIENTS DIAGNOSED WITH PSYCHOSIS

Mirjana Milović Tatarević, Dragana Mraković, Marko Vuković
2019 Zenodo  
SAŽETAK S obzirom na često iskustvo terapeuta sa pogoršanjima koja se javljaju tokom vanhospitalnog lečenja psihofarmacima pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom, postavljeno je pitanje koje okolnosti utiču na njenu pojavu, te u kojoj meri neregularno uzimanje terapije i neredovne ambulantne kontrole utiču na pojavu pogoršanja stanja. U prospektivno istraživanje tokom 3 meseca uključeno je 50 pacijenata muškog pola sa dijagnostikovanom psihozom iz dijagnostičkog raspona ICD X F20-F29.
more » ... X F20-F29. Utvrđeno je da je nekomplijansa daleko češći fenomen nego što su očekivanja psihijatra, jer je tek svaki šesti (18%) pacijent u navedenom periodu bio sasvim striktno komplijantan sa terapijom, kao i da je pogoršanje stanja, u vidu relapsa, komorbiditeta i neurološke komplikacije kod 70% pacijenata uslovljeno nekomplijansom. Redovnost dolaženja na kontrolne preglede je u korelaciji sa komplijansom sa psihofarmacima. Na kvalitet komplijanse utiču različiti faktori: priroda bolesti, terapijska situacija i sam pacijent. Terapijska situacija je poligon na kome se može raditi na poboljšanju komplijanse, optimizacijom tretmana kroz režim vanbolničkog lečenja, i time uticati na dalji ishod lečenja. SUMMARY In their practice clinicians often experience the worsening of mental health of patients who are treated with psychopharmaceuticals in out-patient services. The question arises as to the circumstances affecting its occurrence, and to what extent irregular therapy and irregular outpatient control affect the onset of worsening of the condition. In longitudinal study that lasted for 3 months, 50 male patients with diagnosed psychosis from the diagnostic range ICD X F20-F29 are included. Study results showed that non-compliance is a frequent phenomenon, as only one in six (18%) patients was strictly compliant with therapy. Additionally, worsening of the condition, in the form of relapse, comorbidity and neurological complications, was observed in 70% of patients who were not compliant with therapy. The regu [...]
doi:10.5281/zenodo.3727015 fatcat:bx24c6mo3zbm7jhxdqmfl2tdeq