Proscriptions as Avaluable Source on the History of Censorship Printed Issues in Soviet Ukraine

O. Fedotova, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Yu. Shapoval, Institute of Political and Ethno-National Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
2017 Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal  
Проскрипції, що в перекладі з латини значить «письмове оприлюднен ня», -важливе джерело, яке віддзеркалює історію політичної цензури в Україні за радянської доби. Цей давній вид документів виник ще за часів Римської ім перії у вигляді списків осіб, котрі були оголошені поза законом та зазнали пе реслідувань із певних політичних причин. Майно таких громадян підлягало конфіскації, а переховування загрожувало смертною карою тим, хто співчував інакодумцям. Історія людства свідчить, що за різних
more » ... ь, що за різних часів правляча верхівка (як світ ська, так і церковна) ініціювала складання подібних списків, фіґурантами ко трих виступали як опальні особи, так і книжки. Проскрипції пройшли у своїй еволюції довгий шлях, починаючи від перших списків «істинних» і «хибних» (апокрифічних) творів, започаткованих у Візантії та поширених у Русі, аж до сучасних переліків заборонених творів (прикладом може бути російський «Федеральний список екстремістських матеріалів»). Однак слід зазначити, що найбільшого успіху у справі підготовки різних видів і типів проскрипцій до сягла радянська влада. Світова практика не знає аналогів, коли боротьба за уніфікацію інтелектуального життя суспільства набувала б настільки центра лізованого та всеохоплюючого характеру. Мета нашої розвідки полягає у висвітленні процесу започаткування й упровадження органами цензури в УСРР-УРСР проскрипційних матеріалів. Завдання дослідження -скласти цілісну картину поетапної еволюції радян ських проскрипцій відповідно до задач і напрямів діяльності інститутів кому ністичної цензури. Певні аспекти заявленої проблематики вивчалися у працях С.Білоконя, якому належить одна з перших спроб проаналізувати проскрипції відповідно Висвітлюється практика започаткування та впровадження органами політичної цензури проскрипційних матеріалів. Проаналізовано основні тенденції здійснення ідеологічного контролю друкованих видань упродовж радянського періоду. Зроблено огляд списків і покажчиків заборонених видань, а також переліків осіб, чиї твори підлягали вилученню з бібліотечної та книготорговельної мережі. Ключові слова: органи політичної цензури, проскрипційні матеріали, заборонені автори, контроль творів друку, бібліотечна та книготорговельна мережа. * Федотова Оксана Олегівна -доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, e-mail: oxana68@ukr.net Шаповал Юрій Іванович -доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Кураса, відділ теорії та історії політичної науки,
doi:10.15407/uhj2017.02.142 fatcat:3ehqwfektncmrgckmwulubjauq