Molecular dynamics modeling of the Hugoniot states of aluminum

Xin Yang, Xiangguo Zeng, Chuanjin Pu, Wenjun Chen, Huayan Chen, Fang Wang
2018 AIP Advances  
doi:10.1063/1.5050426 fatcat:lbmbm3p6jjalddkupo57cbgd64