Pen and Key Holder Guns Three Cases

Rıza Yılmaz, İsmail Birincioğlu, Ercan Arslan, Kirman Yolcu, Celal Bütün
2004 Adli tıp bülteni  
...ZET Ateßli silahlar tŸm dŸnyada yaygÝn olarak kullanÝlmaya baß-landÝktan sonra yaralanma ve šlŸm nedenleri arasÝnda šnemli yer tutmaktadÝrlar. Ateßli silahlar kÝsa namlulu ve uzun namlulu silahlar olarak ikiye ayrÝlmakla birlikte zamanÝmÝzda teknolojinin gelißmesine paralel olarak kolay taßÝnabilirliÛi yanÝnda kolay kullanÝlabilirliÛi, gizlenebilmeleri ve tespitinin gŸ•lŸÛŸ nedeniyle her tŸrlŸ silahÝn genellikle kŸ•Ÿk boyutta olanÝ tercih edilmektedir. Her Ÿ• olgumuzda bahsedilen anahtarlÝk
more » ... sedilen anahtarlÝk ve kalem ßeklindeki ateßli silahlar 6136 sayÝlÝ yasa kapsamÝnda de-Ûerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Ateßli silah, anahtarlÝk ve kalem ßeklinde silah SUMMARY After firearms have been started to be used extensively all around the world, they become important within the causes of deaths and injuries. Firearms are classified in two as short and long barrel firearms. In parallelity to technological advances, firearms with small dimensions are prefered since they are easy to carry, easy to use, easy to hide and difficult to determine. Pen and key holder guns mentioned in all over three cases are considered in the scope of act 6136. Key words: firearms, pen and key holder guns. GÜRÜÞ ve AMA' Ateßli silahlar tŸm dŸnyada yaygÝn olarak kullanÝldÝÛÝ i•in yaralanma ve šlŸm nedenleri arasÝnda šnemli bir yer tutmaktadÝr. Ateßli silahlarla ilgili her tŸrlŸ kriminal olayÝn aydÝnlatÝlmasÝnda •eßitli yšntemler kullanÝlmak-tadÝr. Ateßli silahlarÝn deÛerlendirilmesinde; silahlarÝn yapÝsÝ ve ateßleme mekanizmasÝ šnemlidir(1-5). I. Ateßli SilahlarÝn YapÝsÝ: Genellikle bir ateßli silah; namlu, ateßleyici mekanizma (iÛne, horoz,tetik), mermi yataÛÝ, kabza ve ßarjšrden olußur. Ateßli silahlarÝn •alÝßma ßekli genellikle birbirine benzer. Ateßli silah doldurulur, atÝßa hazÝr hale getirmek i•in sŸrgŸsŸ •ekilip bÝrakÝldÝktan sonra tetiÛe basÝn• yapÝldÝÛÝnda ateßlenir. Kurma ißlemi irca yayÝnÝn sÝkÝßtÝrÝlarak ateßleme iÛnesi veya horozun geriye •ekilmesiyle yapÝlÝr. Geriye •ekilen ateßleme iÛnesini bu pozisyonda tutan pim, tetiÛin •ekilmesiyle ateßleme iÛnesini ve irca yayÝnÝ serbest bÝrakÝr. Mermi tablasÝndaki kapsŸle •arpan ateßleme iÛnesi, kapsŸ-lŸn ateßlenmesini saÛlar. Meydana gelen kÝvÝlcÝm, kÝvÝlcÝm deliÛinden baruta ulaßÝr ve barutu ateßler. Barut tutußarak hÝzla yanar. Bu, sÝcak gazlarÝn olußmasÝnÝ, •ok yŸksek bir basÝn• altÝnda sÝkÝßmasÝna neden olur. SÝkÝßan gazlarÝn ba-sÝncÝ optimum deÛere ulaßtÝÛÝnda mermi •ekirdeÛini kovandan ayÝrÝr ve hÝzla dÝßarÝ iter(3, 4, 6-8). Namlu ucundan •Ýkan mermi •ekirdeÛinin o andaki hÝzÝ Ònamlu •ÝkÝß hÝzÝ? olarak ifade edilir. Bu hÝz barut miktarÝna, yapÝsÝna, mermi •ekirdeÛinin uygunluk derecesine, barutun yanma kalitesine baÛlÝdÝr. Ateßli silahla-rÝn etkisini artÝrmak i•in ateßleme sistemi, namlu boyu ve •ap farkÝ olan silahlar Ÿretilmektedir (3, (9) (10) (11) .
doi:10.17986/blm.200491535 fatcat:gsqcgr4kjzglpn2ny4wglpoy7y