Primary Pulmonary Ewings Sarcoma / Primitive Neuroectodermal Tumor (ES/PNET) Case

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Ewing Sarkomu /Primitif Nöroektodermal Tümörler (ES/PNET) çocuk ve adölesanlarda osteosarkomdan sonra görülen 2. en sık primer malign kemik tümörleridir. Genellikle ekstremitelerin uzun kemiklerinde görülürler. Primer pulmoner ES/PNET çok nadirdir ve literatürde sadece olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir. 24 yaşındaki erkek hastamızın bilateral multipl pulmoner kitle ve nodülü mevcuttu ve yapılan transtorasik biyopsi sonucu ES/PNET olarak değerlendirildi. Pozitron Emisyon
more » ... sayarlı Tomografi ve tüm vücut kemik sintigrafisi ile vücudunun başka bir alanında primer odak saptanmayan olgumuz primer pulmoner ES/ PNET' in, bilateral multipl pulmoner metastazı olarak kabul edildi. Bugüne kadar literatürde sadece yirmi primer pulmoner ES/PNET olgusu ve iki tane pulmoner metastaz olgusu bildirilmiştir. Bu olgu primer pulmoner ES/PNET'in bilateral multipl pulmoner metastazla seyreden üçüncü olgusu olması nedeni ile sunulmuştur. Abstract Ewing Sarcoma/Primitive neuroectodermal tumor (ES/PNET) is the second most common primary malignant bone tumor, following osteosarcoma, in children and adolescents, most often arising in long bones. Primary pulmonary ES/PNET is very rare and is seen only as case reports in the literature. Here, we report on a 24-year-old man who had bilateral multiple pulmonary masses and nodules on a chest X-ray. By transthoracic biopsy he was diagnosed with ES/PNET. Since no other primary focus was determined in his Positron Emission Tomography-Computed Tomography and total body bone scan, the patient was accepted as primary pulmonary ES/PNET. To our knowledge only twenty cases have been described in the English literature and of them only two had intrapulmonary multiple metastases. We present this case because he will be the third reported ES/PNET case which has been seen with bilateral multiple pulmonary metastases.
doi:10.4328/jcam.4097 fatcat:si3oyhqztbaidbleoepy26hiuy