Hvordan gjøre opp et klinisk materiale? Epidemiologiske metoder i pasientnær forskning

Per G. Farup
2009 Norsk Epidemiologi  
Bakgrunn. Korrekt forskningsdesign er avgjørende for forskningens kvalitet og må tilpasses forskningsspørsmålet.<br />Bearbeiding av kliniske materialer er observasjonsstudier med epidemiologiske metoder, også kalt klinisk epidemiologi.<br />Eksempler på klinisk epidemiologi. De vanligste epidemiologiske design er tverrsnittsstudier, pasientkontrollstudier og kohortstudier. Egne eksempler på pasientnær forskning med disse metodene presenteres, resultatene vurderes, og studienes sterke og svake
more » ... es sterke og svake sider relateres til design.<br />Diskusjon. De forskjellige metoder kompletterer hverandre, det er ikke ett design som er egnet for alle problemstillinger. Selv om design er avgjørende for forskningskvaliteten, er god metode langt mer enn bare design i snever forstand og inkluderer alt fra planlegging til publikasjon. Gjennomføringen og generaliserbarheten er sammen med valg av design avgjørende for kvaliteten og anvendelsen av resultatene.<br />Konklusjon. Kunnskap om design og metode er nødvendig for å bearbeide et klinisk materiale og for kritisk lesning av medisinsk litteratur.
doi:10.5324/nje.v16i2.186 fatcat:ivfytxspyrajtc5uznoex7nbbm