La família Borja

Mónica Butiñá Longhurst
2003 Revista de lenguas y literaturas catalana gallega y vasca  
La lectura deis estudis de Miquel Batlloñ sempre ens deixa el sabor d'un treball minuciós, rigorós i albora proper. Respecte és el que sentim davant d'una obra basada en la recerca sistemática de moltes fons documentáis i és, amb aquest métode de treball, com ens acosta a la historia per entendre-la i ens ajuda a reinterpretar els personatges a partir deis documents, de les cartes, de fonaments sólids i no pas d'afírmacions carregades de prejudicis. És molt vtduós poder iq>ropar-se a la
more » ... par-se a la historia de la familia Boija de la má de la realitat histórica que ens proporcionen els documents i no pas de les moltes critiques o apologies que persegueixen a aquesta familia. És un oigull i un repte fer una ressenya d'aquest voliun de la seva obra completa per qui només coneixia la historia deis Borja superficialment. Sota el rigor documental, batega un afecte molt gran per aquest tema. En el discurs d'ingrés a la Real Academia de la Historia, «Alejandro VI y la casa real de Aragón, 1492-1498», ens explica com aquest tema abrafa dos interessos personas: «De la nissaga de Roderic de Borja havia de sortir el tercer general de la Companyia; en la seva cort pontificia de Roma, el cátala, en la seva variant valenciana, fou per darrera vegada llengua áulica»\ Com a jesuíta, va voler conéixer el passat de la Companyia i com a cátala va advertir ais qui l'acusessin *d'excessiva simpatía envers el papa que ennoblí per darrera vegada, al cim del Renaixement, la seva llengua, que és també la meva, que se 'm perdoni la lleu simpatía per llur profunda i apassionada antipatía»^. El pare Batllori ha contribult a projectar la cultura catalana cap a l'exterior i a inserir-la dins els grans conents europeus. Considerem que estudiar la historia de forma comparada és la manera d'arribar a entendre-la. A(^uest volum de la seva obra completa aplega tots els estudis del pare Batllon sobre la faMflia Borja. S'estructura temáticament en tres parts que al seu tom es divideixen en subapartats. La primera part ens dona a conéixer els orígens del Uinatge i el seu progressiu enaltiment. L'autor estudia el Uinatge deis Borja del segle XUI al XVI, ens parla de les families entroncados amb ells > Tradúcelo del discun d'ingrés a la Real Academia de la Historia, «Alejandro VI y la casa leal de
doi:10.5944/rllcgv.vol.9.2003.5853 fatcat:hwfrizurqjaaritbsr6dyeds4q