The future of transcatheter antitumor therapy

D. Masulovic, M. Milicevic, R. Stevic, D. Sagic, Dj. Saranovic, Lj. Lazic, R. Maksimovic, K. Randic
2009 Acta chirurgica iugoslavica  
Transkateterske antitumorske terapije veoma su brzo prihva}ene tokom poslednje decenije i njihov zna~aj u le~enju onkolo{kih bolesnika bi}e sve ve-}i. Unapredjenjem novih ciljanih agenasa, koji se mogu ordinirati intraarterijski ili sistemski, efikasnost transkateterskih terapijskih pristupa mo'e biti drasti~no pove}ana. Brojni klini~ki trajali (studije faze I/II/III) koji se odnose na sinergiju dva antitumorska terapijska pristupa su ve} u toku. Preliminarni rezultati ovih trajala ve} sada su
more » ... rajala ve} sada su vrlo ohrab-ruju}i. Dalji napredak u razvoju specifi~nih antitumorskih terapeutika i sistema aplikacije lekova bi}e veliki korak u potrazi za lekom protiv malignoma.
doi:10.2298/aci0904135m pmid:20420009 fatcat:b657cplanbf7hnnpkfi6dlvf3i