THE KRYVYI RIH MINING ENTERPRISES LABOR RESOURCES SAFETY ASSESSMENT AS THEIR EMPLOYMENT POLICY BASIS
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВБАСУ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

A. V. Rozhenko
2018 Torgìvlâ ì rinok Ukraïni  
уДк 005.953-049.5:(622+669*кривбас) Роженко О. В., канд. екон. наук, доцент Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла туган-Барановського, кривий ріг, україна, THE KRYVYI RIH MINING ENTERPRISES LABOR RESOURCES SAFETY ASSESSMENT AS THEIR EMPLOYMENT POLICY BASIS Мета. Мета статті -оцінка безпеки трудових ресурсів та практичні рекомендації щодо механізму формування кадрової політики на основі її стану добувних підприємств Кривбасу, які, у свою чергу, сприятимуть
more » ... сприятимуть ефективній реалізації основних принципів її забезпечення. Методика. Для досягнення поставленої мети дослідження у якості теоретичної та методичної бази використана система загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: діалектичний метод наукового пізнання -для формування об'єкта та предмету дослідження, математичні та статистичні методи -для дослідження стану безпеки трудових ресурсів підприємства з точки зору її забезпечення та виявлення тенденцій змін інтегрального показника безпеки трудових ресурсів добувних підприємств; методи причинно-наслідкового аналізу -для виявлення ключових факторів успіху кожного добувного підприємства в досягненні кадрової безпеки та шляхів їх використання в подальшому управлінні. Системно-структурний метод -для розробки механізму формування кадрової політики на основі стану безпеки трудових ресурсів добувного підприємства. Аксіоматичний метод -для розкриття змісту кожного типу кадрової політики. Результати. Досліджено та оцінено стан безпеки трудових ресурсів добувних підприємств Криворізького басейну відносно досягнення ними максимально можливого рівня упродовж 2015-2017 рр., виявлено тенденції інтегрального показника безпеки трудових ресурсів. Встановлено ключові фактори успіху кожного добувного підприємства у досягненні ним безпеки трудових ресурсів, розроблено механізм формування кадрової політики на основі стану безпеки трудових ресурсів добувного підприємства. Розкрито зміст кожного типу кадрової політики. Встановлено тип кадрової політики, що притаманний кожному з досліджуваних підприємств. Ключові слова: безпека трудових ресурсів, добувне підприємство, інтегральний показник, оцінка, політика. Постановка проблеми. Функціонування сучасних добувних підприємств вимагає розробки таких механізмів формування кадрової політики, які б забезпечили захист від загроз і максимальне використання можливостей на відповідному ринку, що, у свою чергу, дозволяє своєчасно визначити перспективи їх подальшого розвитку. тобто оцінка кадрової безпеки добувного підприємства виступає дієвим механізмом управління його кадровим потенціалом зокрема та задовольняє сучасні потреби господарювання взагалі. Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить глибину досліджень проблемних питань у сфері, а саме: о. Я. гримак [2, с. 45] визначено, що першочерговим завданням
doi:10.33274/2079-4762-2018-44-2-96-101 fatcat:wurtqb423va5bpbrdzhlzhoz6m