Ảnh hưởng thay thế khô dầu dừa bằng ngọn lá mì khô (Manihot esculenta Crantz) lên tăng khối lượng và sinh mê tan trên bò cái Lai Sind

Dương Nguyên Khang, Trương Văn Hiểu
2016 Can Tho University Journal of Science  
Effects of replacement copra meal by dried cassava forage (Manihot esculenta Crantz) on weight gain and methane emission of female lai Sind cattle
doi:10.22144/ctu.jsi.2016.063 fatcat:5gom4tqmj5dsrlccgu6dq6z6uu