Yas Psikolojisi: Yas ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Mehmet ÇINAR
2017 Turkish Studies  
ÖZET Bu çalışma, yas ile dindarlık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama yöntemine uygun, anket tekniğinin kullanıldığı bir saha araştırması niteliğindedir. Yaş aralığı (ranj) 19-40 arasında değişen, 300 kişilik bir örneklem grubunda uygulanan araştırmada, 'yas ölçeği' ve 'içsel dini motivasyon ölçeği' kullanılmıştır. Çalışmada yas ile dindarlık, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, yerleşim birimi, kaybedilen kişinin yaşı, kaybedilen kişiyle ilişki, yakınlık
more » ... le ilişki, yakınlık derecesi, yas tutan bireyin duyguları dışa vurma düzeyi şeklindeki bağımsız değişkenler açısından incelenmiştir. Bireyin kayıptan sonra profesyonel destek alıp almaması bağımsız değişken olarak sorulmuş, ancak yeterli sayı bulunamadığı için ilişkiye sokulamamıştır. Elde edilen bulgulara göre, yas ile dindarlık arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Diğer bağımsız değişkenler ile yas arasında ise istatiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre kadınlar, erkeklere kıyasla daha fazla yas tutmaktadır. Katılımcıların yaşı yükseldikçe yas puanlarının düştüğü görülmüştür. Benzer bir şekilde eğitim düzeyi yükseldikçe yas puanlarının azaldığı tespit edilmiştir. Kaybedilen kişiyle ilişkinin samimiyeti arttıkça yas puanlarının da arttığı tespit edilmiştir. Kaybedilen kişinin yaşı artıkça yas azalmaktadır. Kaybedilen kişiye yakınlık derecesi arttıkça yas puanlarının yükseldiği görülmüştür. Yas tutan bireyin duygularını dışa vurma düzeyi arttıkça yasın azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kayıp yaşayan bireylerin sadece %2'si (6 kişi) profesyonel destek aldığı bulgusu tespit edilmiştir. ABSTRACT This study is designed to determine the relation between grief and religiousness. The study has the characteristics of a field research in which survey method is used, and is appropriate to the relational screening model. In the study, which was applied to a sample group of 300 people where the age range was between 19-40, 'grief scale' and 'intrinsic religious motivation scale' were applied. In the study, an examination was held in terms of independent variables such as grief and intrinsic religious motivation, gender, age, level of education, accommodation unit, the age of the person who died, the relation with the one who died, degree to the one who died, mourning individual's level of betraying his emotions. It was asked as an independent variable whether the individual got professional help after the loss or not, however it could not be correlated as the number was insufficient. According to the data obtained, there is no statistically significant relationship between grief and religiousness. Yet, there has been found statistically significant relationships between grief and other independent variables. Accordingly, women go into mourning more than men. It was seen that as the ages of the participants increase, their grief points decrease. Similarly, it was determined that as the level of education increases the grief points decrease. It was also determined that when the level of sincerity to the one who died goes up, the grief points go up, as well. The grief decreases as the age of the person who died increases. It was also noted that the closer the relation to the one who died is, the more the grief points increase. It was found out that as mourning individual's level of betraying his emotions increased, the grief lessened. Moreover, the finding that only 2 % (6 people) of the individuals that experienced a loss had professional help was confirmed. STRUCTURED ABSTRACT Subject The main subject of this study, which was designed as a field research, consists of religiousness and grief phenomena. The main problem of the research is the question: "What kind of a relation exists between religiousness and grief?". Within this frame, the relation between religiousness and grief will be tested in every part of the attitude and behaviors that create grief phenomenon. The determination and analysis of the relationship between grief and demographic attributes (education level, gender, age and accommodation) are also part of subject of this study. Objective In study, it is aimed to be determined whether foreseen relationships between grief and religiousness are right, and if they are, it is aimed to be determined and commented in which way they are. By this way, it is aimed to make a contribution to the researches within the context of religiousness-grief relationship or religious overcoming, which are not studied often.
doi:10.7827/turkishstudies.11315 fatcat:eifemw3umvfenjvet646kc2d5y