NiCo2S4 sub-micron spheres: an efficient non-precious metal bifunctional electrocatalyst

Zhongyi Zhang, Xiaogang Wang, Guanglei Cui, Aihua Zhang, Xinhong Zhou, Hongxia Xu, Lin Gu
2014 Nanoscale  
NiCo2S4 sub-micron spheres with hierarchical architectures pave the way for transition metal thiospinels as efficient bifunctional non-precious metal electrocatalysts.
doi:10.1039/c3nr05885a pmid:24595310 fatcat:gjz3wfya6bav3lsiffyhmbqe2i