Згадуючи Ігоря Васильовича Комісаренка..

С. Й. Рибаков, О. С. Ларін
2013 Clinical endocrinology and endocrine surgery  
Êë³í³÷íà åíäîêðèíîëîã³ÿ òà åíäîêðèííà õ³ðóðã³ÿ 4(45) 2013 ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß С.Й. Рибаков, О.С. Ларін ЗГАДУЮЧИ ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА КОМІСАРЕНКА... Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ
doi:10.24026/1818-1384.4(45).2013.78678 fatcat:s2yvquzejbhqbed2as27cacp7u