RELATION OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM AND SIGNIFICANCE OF LABORATORY PARAMETERS (D-DIMER-FIBRINOGEN) OF PATIENTS WITH ISOLATED COPD DURING EXACERBATION

Tufan ALATLI, Murat AYAN
2020 Journal of Contemporary Medicine  
Amaç: Dispne birçok hastalığın semptomu olabilir. Pulmoner tromboemboli (PTE) bu durumların en önemlilerinden birisidir. Kronik Obstruktiv Akciğer Hastalığı (KOAH) ve PTE birlikte bulunabilmekte ve semptomları birbirini maskeleyebilmektedir. KOAH alevlenme tanılı hastaların d-dimer seviyesi arasındaki ilişkinin tanımlanması ve bağlantı durumunda cut-off değeri belirlemektir. Klinisyenlere hasta yönetiminde yol gösterici olunabilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma prospektif olarak
more » ... prospektif olarak yapılmıştır. 18 yaşından büyük, Diyabetes mellitus (DM), Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY), malignite gibi ek hastalığı bulunmayan, gebeliği olmayan, Glasgow Koma Skalası (GKS) > 10 olan KOAH alevlenme ile acil servise başvuran 49 kişilik hasta grubu ve herhangi bir hastalığı olmayıp ve dispne ile acil servise başvuran 52 kişilik kontrol grubu ile oluşturuldu. Bulgular: KOAH hastalarının %65'i erkekti. En sık eşlik eden ek hastalık; 7 kişide (%14,2) saptanan hipertansiyon oldu (p< .05). Fibrinojen ve d-dimer hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur (p< .05). KOAH hastalarında d-dimer cut-off değeri 0,97 μg/ml olarak saptanmıştır (p< .05). KOAH atak ile başvuran 3 kişide (%6) pulmoner tromboemboli saptanmıştır (p< .05). KOAH alevlenmesi sırasında C-reaktif protein (CRP), D-dimer, fibrinojen gibi inflamatuar belirteçler artmaktadır. Sonuç: KOAH alevlenmesi olan hastalarda PTE insidansı önemli ölçüde artmıştır. Acil servise dispne ile başvuran hastalarda PTE mutlaka ayırıcı tanıya dahil edilmeli ve ekartasyon için gerekli işlemler yapılmalıdır. Abstract Öz
doi:10.16899/jcm.687541 fatcat:thdogqdzn5fv7phjcco4qoum5m