Improper application of the Declaratory action
Nepravilna primena tužbe za utvrđenje

Jovan Jerković
2006 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Према одредбама чл. 188. новог Закона о парничном поступку (чл. 187. ст. 1-2. претходног закона) предвиђена је тужба за утврђење (декларативна) као специјална тужба. Овом туокбом може тужилац од суда тражити само утврђење постојања, односно непостојања неког спорног права или правног односа, или истинитост, односно неистинитост неке исправе. Тужба се може подићи када је то предвиђено посебним прописима, a ван тога само када тужилац има правни интерес за напред речено утврђење пре доспелости
more » ... пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа, или за утврђење истинитости односно неистинитости неке исправе, или кад тужилац има неки други правни интерес. Из изложеног јасно произилази да је тужба за утврђење недопуштена ако има за предмет само утврђење истинитости чињеница везаних за извесно спорно право, односно правни однос. За разлику од тужбе са кондемнаторним захтевом законом је прописана као неопходна процесна претпоставка и тиме обавеза за тужиоца, да аргументовано докаже постојање одређеног правног интереса веза-Hor за захтев постављен у тужби. Недостатак таквог правног интереса постојаће увек када тужилац може одмах поднети тужбу за чинидбу по којој се коначно и мериторно одлучује о тужиочевом оспореном праву. To исто важи и за случај када се таква кондемнаторна тужба може спојити са тужбом за утврђење. Ако суд по претходном испитивању тужбе утврди да не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе за утврђење, онда је по службеној ду-Рад примљен; 19. VIII 2005. године. 363
doi:10.5937/gakv0606363j fatcat:qkohmboc4za7xlcptfiizdmthu