ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mustafa ÖZDERE
2018 International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)  
Öz. Bu çalışmanın amacı belirlenen bir ilkokulda görev yapan öğretmen ve yönetici görüşlerine göre, örgütsel zekâ ve örgütsel zekânın eylemsel boyutlarının düzeylerini ortaya koymak ve bu görüşlerin yaş, cinsiyet, kıdem, okuldaki çalışma yılı ve öğrenim durumları gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi içerisinde, Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan 48 kişi oluşturmaktadır. "Çok Boyutlu
more » ... dır. "Çok Boyutlu Örgütsel Zekâ Ölçeği" kullanılarak elde edilen veriler nicel yöntemlerle, betimsel istatistikler, ttesti ve varyans analizlerinden Anova ve Ancova kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen ve yöneticilerin okullarının örgütsel zeka düzeyine ilişkin algıları orta düzeydedir. Öğretmen ve yöneticiler Eylemde ve Tepkide Çabukluk boyutunda yüksek algıya sahiptirler. Yaş, kıdem ve çalışma yılı değişkenlerinin etkisi açısından incelendiğinde, lisans ve yüksek lisans mezunu katılımcıların, ön lisans mezunlarına göre örgütün işleyişine ilişkin kuralların gerektiğinde değiştirilebilir nitelikte olması ve bürokratik işlemlerin örgütsel hızı azaltmayacak düzeyde yapılması konularında ilkokulun daha etkili davrandığını düşündükleri belirlenmiştir.
doi:10.26450/jshsr.405 fatcat:rsbg3q3ewvf3lmroogfjks2ymu