Comparison of the results in external dacryocystorhinostomy with single flap and double flap techniques

Emrah Mat, Seydi Okumus, Ferhat Zorlu, Yusuf Kocluk, Tevfik Sozen
2013 Gaziantep medical journal  
Özet Bu çalışmada eksternal dakriyosistorinostomi ameliyatları esnasında yapılan tek ve çift fleb anastomoz sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kliniğimizde Aralık 2009-Haziran 2012 tarihleri arasında kronik dakriyosistit nedeniyle eksternal dakriosistorinostomi ameliyatı uygulanan 168 olgunun, 168 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm olgulara flepler hazırlandıktan sonra silikon tüp entübasyonu yapıldı. Tüm olgular yaş, cinsiyet, cerrahi sırasında gelişen komplikasyonlar ve
more » ... komplikasyonlar ve cerrahinin başarısı yönünden değerlendirildi. Lakrimal irrigasyonda nazal geçişin olması ve epifora şikayetinin düzelmesi cerrahi başarı olarak kabul edildi. Çalışmaya alınan 168 olgunun 97'si kadın, 71'i erkekti. Olguların 86'sına tek flep, 82'sine çift flep eksternal dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatı yapıldı. Çift flep uygulanan 82 olgunun 31'i erkek, 51'i kadın idi ve yaş ortalaması 45.6 ±18.4 yıldı. Tek flep uygulanan 86 olgunun 40'u erkek, 46' sı kadın ve yaş ortalaması 43.5±20.6 yıldı. Çift flep uygulanan grubun ortalama takip süresi 20.4 ±4.3 ayken , tek flep uygulanan grubun takip süresi 19 ±9.7 aydı. Çift flep uygulanan grupta %95.2, tek flep uygulanan grupta %95.4 oranında başarı elde edildi. Gruplar arasında cerrahi başarı yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi (p>0,05). Eksternal dakriyosistorinostomi ameliyatları esnasında yapılan tek ve çift fleb anastomozlarının, başarı oranlar üzerine olan etkileri yönünden anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Ancak uygulama kolaylığı nedeniyle tek flep anastomoz tercih edilebilir. Anahtar kelimeler: Çift flep; dakriosistorinostomi; silikon tüp entübasyonu; tek flep. Abstract The aim of this study was to compare the success rate of single and double flaps anastomosis technique in the course of external dacriyocystorhinostomy (DCR) operation. Between December 2009 and June 2012, 168 patients operated for chronic dacryocystocystit by external DCR. All of these patients lacrimal canals were entubated with slicone tube after flaps were prepared . Patients were classified by their age, gender, complication and success rate of the surgery. Free nasal passage in lacrimal irrigation and relief from complaints of epiphora were determined as surgical success criteria. Of 168 patients who take part in the study, 97 were female, 71 was male. 86 of these patients operated by single flap technique, 82 of them operated double flaps anastomosis technique by external DCR. Out of 82 patients who operated double flap anastomosis, 31 of them were male and 51 were female. Median was 45.6 ±18.4. Out of 86 patients operated by single flap technique 40 of them were male and 46 of them were female median was 43.5 ±20.6. Median follow up time of double flap group was 20.4 ±4.3 months, single flap group was 19 ±9.7 months. Surgical success rate of double flap group was 95.2%, and 95.4% on the single flap group. The success rates were not found to be statistically different between two groups of patients (p>0,05). Our study suggests that external DCR with double flaps anastomosis has no difference from external DCR with single flap in terms of the surgical success rates. Single flap technique is much easier to perform and preferable.
doi:10.5455/gmj-30-2012-106 fatcat:imbjwn5yknclrm34zchwnhpvgm