Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da Kutsal Rûh Kavramı

Hasan hüseyin İslam
2020 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Semâvî dinlerin hepsinin ortak olarak kabul ettiği inançların başında Tanrı inancı gelmektedir. Üç semâvî dinden biri olan Hıristiyanlık'ın Tanrı inancını ise teslis (Baba, Oğul ve kutsal rûh) doktrini teşkil etmektedir. Hıristiyan kaynaklarda teslisin ilk iki unsuru (Baba ve Oğul) hakkında çok geniş açıklamalar yapıldığı halde teslisin üçüncü unsuru olan kutsal rûh hakkında çok fazla bir ma'lumat bulunmamaktadır. Semâvî dinlerin sonuncusu olan İslam dininin kitabı Kur'ân'da da Rûhulkudüs
more » ... da da Rûhulkudüs kelimesi geçmektedir. Kur'ân'da geçen bu kavram hakkında birçok rivayet gelmektedir. Bu rivayetler doğrultusunda İslam âlimleri tarafından farklı yorumlar yapılmaktadır. Buna göre ruh nedir O bir varlık mıdır O'nun özellikleri ve görevleri nelerdir gibi sorular cevap beklemektedir. Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da ortak olarak kullanılan bu kavramın kapsadığı anlamın ne olduğu, aralarında benzerliklerin veya zıtlıkların bulunup bulunmadığı, aralarındaki farklılıkların neler olduğunun açıklığa kavuşması gerekmektedir. Biz bu çalışmamızda Yeni Ahit'te ve Kur'ân'da geçen kutsal rûh kavramının ne anlama geldiğini ve Kutsal rûhun ve görevlerinin ne olduğunu mukayeseli bir çalışma ile ele alarak ortaya koymaya çalıştık. Abstract The basis of the beliefs that are shared by monotheistic religions is the belief in God. In Christianity, one of the three monotheistic religions, the belief in God incorporates the doctrine of the Trinity (the Father, the Son, and the Holy Spirit). Although in Christian sources the first two elements (the Father and the Son) have received a thorough treatment, not as much explanation can be found concerning the third (the Holy KAÜİFD 7/13 (2020): 86-114 87 Hasan Hüseyin İSLAM Spirit). In the Qur'an, the holy book of Islam, the most recent of the three monotheistic religions, the Holy Spirit is mentioned as well. There are many stories about this concept in the Qur'an. Concerning these stories, different interpretations are made by Islamic scholars. Questions such as "What is the soul" "Is it a being" "What are its characteristics and duties" are waiting to be answered. It is necessary to clarify the meaning of this concept, which is commonly used in both the New Testament and the Qur'an, and what the similarities and differences between the two may be. In this study, we have tried to put forth and compare the meaning of and the role played by the concept of the Holy Spirit in the New Testament and the Qur'an.
doi:10.17050/kafkasilahiyat.653307 fatcat:rytb4jgyd5hzdbtompyiewu5lq