Od Hlasu K Hláske. Z Dejín Antickej Náuky O Reči

Miroslav Zumrík
2018 Jazykovedný Časopis  
BuZÁSSYOVÁ, Ľudmila: OD hLASu K hLáSKE. Z DEJíN ANTICKEJ NáuKy O REČI. Bratislava: univerzita Komenského 2016. 280 s. ISBN 978-80-223-4098-4 1 Monografie bratislavské klasické filoložky Ľudmily Buzássyové zaplňuje povážlivou mezeru nejen ve slovenské, ale i české historickolingvistické literatuře. Je s podivem, že téma antické lingvistiky dosud nikdo mezi slovenskými nebo českými lingvisty systematicky neuchopil. Ještě slabší bývají ohlasy antické jazykovědy v dílech zabývajících se historií
more » ... cích se historií lingvistiky obecně. Moderní syntéza chybí i na poli evropské (a americké) klasické filologie. Lingvisté a historici (nejen antické) lingvistiky jako kdyby se stále spokojovali se 150(!) let starým dílem Heymanna Steinthala, které se na počátku 90. let 19. století dočkalo rozšířeného 2. vydání a posléze řady reprintů. 2 Autorka před sebou tudíž rozhodně neměla snadný úkol, i když se její monografie omezuje na shrnutí antických představ o hláskosloví. Připomeňme podstatné osobnosti v přibližném chronologickém pořadí a jejich díla, kterými se ve svém spise zabývá. Je jich více než 50, počítáme-li též autory známé jen z pozdějších citací (v seznamu vyznačeny znakem →): Platón (427 -347 př. Kr.) -dialogy Kratylos, plus dále Filébos, Charmidés, Kritias, Protagorás, Stát, Theaitétos, Timaios, Zákony; Xenokratés (396/5 -314/3 př. Kr.) -Fragmenta (10); Aristoteles (384 -322 př. Kr.) -spisy Poetika, O duši, O vyjadřování, Politika, Problémy, O sofistických důkazech, Etika Eudémova, Metafyzika, Zoologie, Morfologie živočichů; Theofrastos (372 -287 př. Kr.) -O vyjadřování; Chrysippos (281/277 -208/204 př. Kr.) -O duši; Dionysios Thrax (170 -90 př. Kr.) -Gramatika 3 ; Lucilius (168/7 -102 př. Kr.) -Satiry; Kratés z Mallu (2. st. př. Kr.) -O attickém dialektu, O anomálii; M. Terentius Varro (116 -27 př. Kr.) -O latinském jazyce → Aelius Stilo Praeconinus (154 -74 př. Kr.) -De proloquiis, Ad Herennium; Marcus Tullius Cicero (106 -43 př. Kr.) -řečník, Academica; Titus Lucretius Carus (97 -55 př. Kr.) -O přírodě; Verrius Flaccus (55 př. Kr. -22 po Kr.) -O pravopise, O významu slov 4 ; Dionysios z Halikarnassu (54 př. Kr. -8 po Kr.) -O skládání slov;
doi:10.2478/jazcas-2019-0008 fatcat:gs2trfql5rbsrjv7lecjmdjw3a