Prognostic Value of NRAS Gene for Survival of Colorectal Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis

Yue Hu, Shuang-You Tao, Jie-Min Deng, Zheng-Kun Hou, Jia-Qi Liang, Qiu-Gu Huang, Liang-Hui Li, Hui-Biao Li, Yi-Ming Chen, Hua Yi, Xin-lin Chen, Hui Liu
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
doi:10.31557/apjcp.2018.19.11.3001 fatcat:z3oooqeigzfefb5o74reqvxib4