The pathomorphology features of kidneys lesion in the metabolic syndrome (evidences of autopsy and experiment)

І. V. Kozlova
2015 Patologìâ  
Г лобальне збільшення кількості осіб із хронічними неінфекційними захворюваннями, зокрема з хронічною хворобою нирок (ХХН), зумовлює необхідність розробки медичними фахівцями і спеціалістами практичної охорони здоров'я нових підходів до профілактики та лікування [1,2]. Несприятливий вплив факторів зовнішнього середовища, паління, наркоманія, широке застосування рентгенконтрастних речовин, часто необґрунтоване й неконтрольоване застосування медикаментозних препаратів, які характеризуються
more » ... ктеризуються нефротоксичними властивостями, популяризоване через засоби масової інформації використання біологічно активних добавок та імуномодуляторів, що не мають доказової бази, постійне збільшення поширеності цукрового діабету 2 типу й ожиріння зумовили розвиток ХХН майже у 10% дорослого населення. Тільки в Україні щороку з'являється не менше ніж 100 нових хворих на 1 млн населення, які потребують лікування методом гемодіалізу, а в країнах Західної Європи та США за останні 10 років кількість пацієнтів із ХХН подвоїлась [2,3]. У межах співпраці National Kidney Foundation (NKF, США) експерти визначили фактори ризику розвитку та прогресування ХХН. До таких чинників, що потенційно можна модифікувати, належать артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпопротеїдемія, гіперглікемія, ожирінняосновні компоненти метаболічного синдрому (МС) [4,5]. Проте невирішеними залишаються питання, що пов'язані з вивченням патогенетичного впливу компонентів МС на структурні елементи нирки; не зрозуміло також, яку роль відіграють компоненти МС -ініціюють і/чи зумовлюють прогресування ХХН. Також немає чітких уявлень про патоморфологічні зміни нирок в умовах МС, бо більшість присвячених цій проблемі робіт мають оглядовий, а подекуди й гіпотетичний характер. Саме тому проблема є актуальною та потребує детального вивчення. Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Ключові слова: хвороба нирок, метаболічний синдром. Дотепер немає чітких уявлень про патоморфологічні аспекти становлення хронічної хвороби нирок при метаболічному синдромі. З метою вивчення патоморфологічних особливостей ураження нирок на автопсійному матеріалі 124 померлих осіб із метаболічним синдромом в анамнезі та в експерименті на 40 лабораторних тваринах (щурах) методом світлооптичної та електронної мікроскопії показали морфологічні особливості структурних компонентів нирок при поєднанні цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, ожиріння та дисліпідемії. Встановили, що патоморфологічні зміни характеризуються гетерогенністю та гетерохронністю. Патоморфологічно ураження нирок проявляється явищами дистрофії у гладком'язових клітинах артеріол, потовщенням базальної мембрани, проліферацією мезангію, гіалінозом, фокально-сегментарним склерозом. Патоморфологические особенности поражения почек в условиях метаболического синдрома (по данным аутопсий и в эксперименте) И. В. Козлова Сегодня нет четких представлений о патоморфологических аспектах развития хронической болезни почек при метаболическом синдроме. С целью изучения патоморфологических особенностей поражения почек на аутопсионном материале 124 умерших больных с метаболическим синдромом в анамнезе и в эксперименте на 40 лабораторных крысах методом светооптической и электронной микроскопии показаны особенности структурных компонентов почек при сочетании сахарного диабета, артериальной гипертензии, ожирения и дислипидемии. Отмечено, что патоморфологические изменения характеризируются гетерогенностью и гетерохронностью. Патоморфологически поражение почек проявляется признаками дистрофии гладкомышечных клеток артериол, утолщением базальной мембраны, пролиферацией мезангия, гиалинозом, фокально-сегментарным склерозом. Ключевые слова: болезнь почек, обмена веществ болезни. The global increase in the number of people with chronic kidney disease requires new approaches to their prevention and treatment. Aim: To investigate the pathomorphology features of kidneys lesion in the metabolic syndrome (evidences of autopsy and experiment) Methods and results. The pathomorphology features of kidneys lesion on autopsy of kidneys of 124 deceased patients with the metabolic syndrome and in 40 experimental animals (rats) were identifi ed by light and electron microscopy method. All the changes of kidney, which we observed, were typical for common conditions -diabetes mellitus type 2, hypertension, obesity and dyslipidemia. We established that the damage of kidney's components was characterized by heterogeneity and heterochronicity. Conclusion. The pathomorphology features were characterized by dystrophy in smooth muscle cells of arterioles, thickening of the basement membrane, mesangium proliferation, hyalinosis and focal-segmental sclerosis.
doi:10.14739/2310-1237.2015.2.50872 fatcat:4b3eiggugfcmxjppkmkv26koem