Objektivizace přístupů k umístění staveb s použitím matematických metod

Matej Bunat
2017 Business & IT  
Abstrakt Investor, projektant i stavební úřad jsou subjekty, které se spolupodílejí na rozhodovacím procesu umístění staveb. Stavby lze umístit na zelené louce, pokud se jedná o stavby nové nebo lze využít brownfieldů, tj. nevyužitých objektů a tyto rekonstruovat, eventuálně rozšířit, přistavět, nastavět apod. Rozhodování je vhodné aplikovat s pomocí vícekriteriálního rozhodovacího procesu, který zahrne veškeré faktory tohoto strategického rozhodnutí. Velmi vhodným nástrojem pro rozhodování je
more » ... etoda bazické varianty, která je využita v rámci tohoto článku. V rámci této metody se pracuje s váhami, hodnocením a rizikem. Výsledkem je vyhodnocení nejvýhodnější varianty s pomocí modelování. Uvedený model metody bazické varianty pro řešení obdobných úloh pracuje s pomocí vah věcných kritérií, kde je v článku vysvětleno hodnocení věcných kritérií včetně tabelárního zpracování a velmi detailně je také identifikováno a popsáno riziko věcných kritérií s tím, aby komparace výsledků, která vyjde ze sešitu MS Excel, měla co největší vypovídací schopnost. Výsledkem je vytvoření sešitu MS Excel pro výpočet bazické varianty pro maximálně 5 variant. Klíčová slova Vícekriteriální rozhodování, metoda bazické variant, brownfield, městské inženýrství Abstract The investor, designer and local building authority are subjects, which collaborates during the decision making process on The process of placement buildings. The civil engineer projects can be placed on greenfields, if they are new or brownfield objects, i.e. unused objects and therefore they can be recontructed, eventually expand, etc. For the decision making process it is suitable to use Multi-criteria Decision making process which involves all the factors needed for this strategic decision. Very suitable method for the decision making is process called Base variation, which is used trough out this article. This method is based on weight of the scales, reviews and risk. The results is evaluation of the best option with help of simulation. The demonstrated model of Base variation for solving similar tasks is based on weight of the substantive criteria, where in the article there is explained the evaluation of substantive criteria including general processing and very deeply contains the downsides of the substantive criteria so that the comparison of results, which are taken from MS Excel, are with highest assessment ability. The result is the creation of a MS Excel for calculating a Base variation for up to 5 variants.
doi:10.14311/bit.2017.01.06 fatcat:azg6ar75mjebdivtipizrc6kvu