Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Faik Ardahan
2012 Mediterranean Journal of Humanities  
Özet: Bu çalışmanın amacı; doğa yürüyüşü yapan bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeylerine göre Yaşam Doyumunun (YD) farklılaşıp farklılaşmadığının ve Duygusal Zeka (DZ) ile YD arasındaki ilişkinin sorgulanmasıdır. Araştırmanın evrenini Türkiye'de sayıları kesin olarak belirlenemeyen doğa yürüyüşü yapan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye Dağcılık Federasyonu ve ona bağlı kulüplerin tüm üyelerine araştırmanın amacına uygun soruların olduğu elektronik anket
more » ... k anket gönderilmiştir. Çalışma evrenini, 280 erkek ve 102 kadın toplam 382 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada; Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985) tarafından geliştirilen YD Ölçeği ve Chan'in (2004; 2006) yıllarında kullandığı DZ Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Test ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; YD ve DZ dört boyutu olan; Duyguların Olumlu Kullanımı (P=0.211, p<0.01), Pozitif Duygusal Yönetim (P=0.141, p<0.01), Empatik Duyarlılık (P=0.278, p<0.01) ve Duygusal Değerlendirme (P=0.111, p<0.05) arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bunlara ilaveten; YD'deki bu artışın cinsiyet, medeni durum ve yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği, sadece eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Bunun yanında duygusal zeka düzeyi arttıkça bireylerin YD düzeyleri de artmaktadır. Özellikle bu durum; erkeklerde, bekarlarda, yaşı 24 ve altı olan bireylerde ve üniversite eğitimi alan veya almış olan katılımcılarda daha belirgindir. Abstract: The purpose of this study was to examine whether Life Satisfaction (LS) level is affected by gender, marital status, age and education level and the relation between Emotional Intelligence (EQ) and LS of the participants of trekking. The sample group is illdefined in Turkey and electronic questionnaire forms has were sent to all members of outdoor sport clubs tied to the Turkish Mountaineering Federation. The sample group consisted of 280 male and 102 female, in total 382, participants. In this study; the LS Scale developed by Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985) and the EQ Scale developed by Chan (2004; 2006) were used. In the processing of data, the descriptive statistic, Kruskal Wailles and Mann-Whitney U test were used. Results have been assessed according to significant level of 0.01 and 0.05. As a results of this study; a positive correlation was found between LS and four dimensions of EQ: using emotions positively (P=0.211, p<0.01), positive emotional management (P=0.141, p<0.01), emphatic sensitiveness (P=0.278, p<0.01), emotional assessment (P=0.111, p<0.05). In addition; the increase in LS does not undergo a change in respect to gender, marital status or age, but education level affects LS. Additionally; as EQ increases, LS level also increases. Especially, this is clear in single, aged 24 and less men and well educated participants.
doi:10.13114/mjh/20122764 fatcat:bspjpncy4vbo5fpmlbtdqb6xv4