THE NEW STANDS OF SPRINGS WITH LIMESTONE PRECIPITATION IN THE AREA OF BESKID MAŁY MTS
NOWE STANOWISKA ŹRÓDEŁ Z MARTWICAMI WAPIENNYMI NA OBSZARZE BESKIDU MAŁEGO

Tadeusz Molenda, Paweł Nejfeld
2016 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE W artykule przedstawiono charakterystykę hydrograficzno-hydrochemiczną źródeł z wytraceniami martwic wapiennych położonych na obszarze Beskidu Małego. Źródła tego typu wraz z charakterystycznymi zbiorowiskami Cratoneurion commutati zaliczone zostały do siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym (kod Natura 2000: 7220). Wykazano, że depozycja martwic wapiennych zachodzi w źródłach o zróżnicowanej mineralizacji wód. Ma ona również charakter okresowy, przypada głównie na lato.
more » ... a głównie na lato. ABSTRACT The paper presents hydrological-hydrochemical characteristics of springs with limestones precipitations situated in the area of the Beskid Mały Mts. These springs with characteristic plant communities Cratoneurion commutati were included to priority NATURA 2000 habitat (code 7220). It was revealed that precipitation of limestone occurs in spring with diversified mineralization of waters. It is a periodic phenomenon with the maximum of the occurrence in summer.
doi:10.12912/23920629/64522 fatcat:wo2qwchg3navfleryr3ehtpzmu