Extraintestinal Crohn's disease (metastatic Crohn's disease)
Pozajelitowa skórna choroba Leśniowskiego-Crohna (przerzutowa choroba Leśniowskiego-Crohna)

Michał Rożalski
2014 Przegląd Dermatologiczny  
Przegląd Dermatologiczny 2014/5 418 STRESZCZENIE Choroba Leśniowskiego-Crohna (CD) jest schorzeniem zapalnym dotyczącym każdego odcinka przewodu pokarmowego -od jamy ustnej aż do odbytu. Należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit o niewyjaśnionej etiologii. Częstość występowania tej choroby jest większa w krajach rozwiniętych. Zwraca się uwagę na zwiększoną zachorowalność w ostatnim okresie, co zapewne wiąże się z rozwojem gospodarczym i zmianą sposobu żywienia. Poza objawami z przewodu
more » ... z przewodu pokarmowego występują również objawy z innych narządów, w tym skóry. Skórne objawy stwierdza się u 14-44% pacjentów z CD. Można je podzielić na swoiste i reaktywne zmiany skórne oraz zmiany skórne w przebiegu zaburzeń odżywiania i wchłaniania. Najczęstsze zmiany swoiste to okołoodbytnicze szczeliny, przetoki i ropnie powstałe przez bezpośrednie szerzenie się choroby z jelit, które stanowią do 68% zmian skórnych w tej chorobie. Do innych, bardzo częstych reaktywnych zmian skórnych należą: rumień guzowaty -obserwowany u około 8% pacjentów z CD, piodermia zgorzelinowa -u około 1-2%, łuszczyca -u około 10%, wtórna uogólniona amyloidoza -u około 6%. Jedną ze swoistych zmian skórnych jest pozajelitowa skórna CD. Jest to jedna z najrzadszych manifestacji skórnych CD, mało poznana i rzadko opisywana. Przyjmuje ona bardzo różny obraz kliniczny (grudki, nacieki, guzki, owrzodzenia) i może pojawić się w różnej lokalizacji. Pozajelitowa skórna CD objawia się nieserowaciejącymi ziarniniakami w skórze i w tkance podskórnej, które nie szerzą się przez ciągłość z przewodu pokarmowego. ABSTRACT Crohn's disease (CD) is an inflammatory bowel disorder that may involve any segment of the gastrointestinal tract from the oral cavity to the anus. CD belongs to the group of nonspecific inflammatory bowel diseases of unknown etiology. Its frequency is higher in well-developed countries. Attention is paid to increasing morbidity recently, which may be due to economic growth and changing habits of nutrition. CD may also involve different organs, including the skin. Skin lesions appear in 14-44% of patients with intestinal CD. We can divide them into 3 groups: specific lesions, reactive lesions associated with CD, and nutritional skin changes. The most frequent specific skin lesions, observed in 68% of patients, are perianal fissures, fistulas, and abscesses, which are due to direct spread of the inflammation from the bowel. The other frequent skin changes are reactive skin lesions such as erythema nodosum (8% of patients), pyoderma gangrenosum (1-2%), psoriasis (10%)
doi:10.5114/dr.2014.46074 fatcat:xfcngyui6fdptjszr7sprkorte