Dynamical study of ultrafast exciton migration in coujugated polymers driven by nonuniform field

Wen-Jing Wang, Chong Li, Mao-Mao Zhang, Kun Gao
2019 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.68.20190432 fatcat:jmu536yxfjbttks75yb7ihmlp4