Λαογραφία, Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας κατὰ τριμηνίαν ὲκδιδόμενον. Τόμος ά, τεῦχος ά [pp. 168]. Ἐν Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909

1909 Journal of Hellenic Studies  
doi:10.2307/624724 fatcat:ry7sqjj46re6zhozuo3ty256mq