De Gemeentebesturen en de gemaalafschaffing

1855 De Economist  
Het onderwerp der belastingen, en haar invloed, is in her geheele volksleven doorweven, en bij tie beoefening der staathuishoudkundige wetenschap wordt dit dan ook teregt als een der gewigtigste zaken gerekend; ~ overal en altijd zal her wel noodig zijn dat de regering nan elk ingezetene zijn aandeel vraagt, om daardoor zelve in staat te zijn die noodzakelijke uitgaven te verrigten, die haar zijn opgedragen. Maar de wijze waaro 2 dit gesehiedt., de middelen waardoor die millioenen, bij guldens
more » ... oenen, bij guldens en eenten, nit de inkomsten der ingezetenen naar de schatkist vloeijen, zijn geenzius overal dezelfde. Nie~ dat her onversehillig zou zijn, op welke wijze dit gesehiedt: verre van dien, her gebruiken van verkeerde middelen in dit opzigt kan dikwijls op den handel, de nijverheid, en de volkswelvaart in her algemeen, hoogst nadeeligen invloed hebben. Meer err meet heeft men dit dan ook ingezien, en de leer der belastingen, op waarnemingen steunende, heeft zieh gaundeweg als een tak van wetenschap op zieh zelve getoond; eene hoofdafdeeling in die algemeene studie der Economie, welke voor den staatsman vooral, een der allereerste mag genoemd worden. Zoo de geheele zaak van belastingheffing eerie zaak is, aller be-langsteUing ten volle waardig, --en daaronder in de voornaamste plants de rijksbelastingen, --van hoog belang zijn echter ook de gemeente-belastingen. De ingezetenen toeh eener gemeente hebben als ingezetenen van her rijk, hun aandeel te dragen in de algemeenen rijksuitgaven, voor her leger, de regtsbedeeling, de betaling van de rente der nationale sehuld, enz., maar buitendien hebben zij, Ms ingezetenen hunner bijzondere gemeente, hog de kosten optebrengen die daarvoor vereischg worden: voor heg onderhoud der stragen, havens en andere openbare werken; voor de polieie, bet; armwezen, en beg onderwijs, de rentebetaling van de gemeentesehuld, enz. Itetgeen nu de gezamenlijke inwoners van Nederland, tot de boll
doi:10.1007/bf02198895 fatcat:o7gq6zobkrdfxotlki6bjbkydu