TARİHSEL SÜREÇTE RUSYA'NIN KUZEY KAFKASYA'YI KONTROL STRATEJİLERİNDE GELİNEN AŞAMA: BAŞARISIZLIK VE TERÖR

Oktay Bingöl
unpublished
Özet 16'ncı yüzyıldan itibaren imparatorluklarını büyütme emelleri peşinde koşan Ruslar doğuya ve güneye yayılmayı zorunlu görmüşlerdir. Bu bağlamda Kuzey Kafkasya, Asya'nın derinliklerine ve sıcak denizlere uzanan mihverleri kontrol edeen jeopolitik konumu ile Ruslar için çok önemli olmuştur. Hedeflerine ulaşmak için Kuzey Kafkasya'nın kontro-lünü amaçlayan Ruslar, bölgenin sömürgeleştirilmesi ve tamamen Rus-ya ile bütünleştirilmesi yaklaşımları arasında ikilem yaşamışlar; bu ne-denle
more » ... ları kontrol stratejileri dönemlere ve yöneticilerin bakış açılarına göre farklılıklar göstermiştir. Ruslar, 16'ncı yüzyılın ortala-rından günümüze kadar Kuzey Kafkasya halklarına yönelik olarak; Ko-zakların kullanılması, Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma, kültürleşme ile işbirlikçiler yaratma, böl ve yönet, sürgün ve göç ettirme, Rus kökenlile-ri yerleştirme, baskı ve şiddet politikalarını yaygınlıkla uygulamışlardır. Rusya'nın tarihsel süreçte uyguladığı bu politikalar bölge halklarının bölünmesi ve Rusya'ya karşı güçlü bir ulusal egemenlik mücadelesinin engellenmesi açından kısmi ve dönemsel bir başarılı sağlamasına rağ-men, bölgenin tam olarak kontrol altında tutulması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Günümüzde yaygın istikrarsızlık, radikal İslam ve terörle anılan Kuzey Kafkasya'daki sorunların önemli bir bölümü Rus-ya'nın bölgeyi kontrol stratejilerinden kaynaklanmaktadır. Abstract The Russians, in pursuit of ambitions since the 16th century to enlarge their empire, have seen mandatory to expand to the east and to the south. In this context, the North Caucasus, with its geopolitical position which controls the axis extending to the warm waters and the depths of Asian continent has been of great importance for the Russians. In order to achieve the objectives, the Russians, aimed at occupation of and controlling the North Caucasus, have lived the dilemma between the approaches, the colonization of the region and the fully integration of it into the Russia. Thus, control strategies applied have differed in terms of * Dr., Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM), Ankara,
fatcat:yzyoj73dbfanlfwdjygqythq6i