A. Postma, Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der staten-generaal

J.Th.J. van den Berg
1992 BMGN: Low Countries Historical Review  
De overige artikelen in de bundel hebben betrekking op de Duitse Duffelt en bevatten slechts zijdelings informatie van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse Duffelt. J. A. M. M. Janssen A. Postma, e. a., ed., Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gele genheid van het 175jarig bestaan van de Eerste Kamer der staten-generaal ('s-Gravenhage: SDU, 1990,572 blz., ISBN 90 12 06449 X). De commissie-Deetman uit de Tweede Kamer die op initiatief van mr. H. A. F. M. O. van Mierlo, de
more » ... O. van Mierlo, de fractievoorzitter van D66, in het najaar van 1990 heeft gerapporteerd over politieke en bestuurlijke vernieuwing, heeft geen woorden gewijd aan het al of niet voortbestaan van de Eerste Kamer. Dat is merkwaardig, omdat zelden in Nederland stelselmatig over staatkundige vernieuwing is gesproken zonder de plaats van de Eerste Kamer ter discussie te stellen. Uit de kring van de commissie kon worden vernomen dat dit is gebeurd, omdat men niet geloofde in de haalbaarheid van een voorstel (of in de termen van de commissie: 'vraagpunt') tot opheffing van de senaat. Dat vormt een tweede merkwaardigheid: alsof al die andere voorstellen, zoals de gekozen premier, wel zo haalbaar zouden zijn. De commissie is op zijn minst niet erg consequent te werk gegaan. Zij heeft daarmee een derde merkwaardig fenomeen, nu van de Eerste Kamer zelf, onderschat: haar neiging zich een beetje klein te maken, als zij openlijk ter discussie staat en zichzelf steeds op te blazen zodra discussies weer eens tot niets hebben geleid en de senatoren zich weer voor enige tijd 'veilig' voelen. Dat laat overigens daar dat er in Nederland weinig instituten zijn die het zo dikwijls over zichzelf en hun voortbestaan hebben als juist de Eerste Kamer der staten-generaal.
doi:10.18352/bmgn-lchr.3536 fatcat:qaqzkzf42rethavma5gvxip2t4