The results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning regimen doses in patients with Hurler syndrome

A. S. Borovkova, N. V. Stancheva, S. V. Razumova, O. V. Paina, P. V. Kozhokar, A. A. Rats, A. V. Kozlov, Yu. G. Phedyukova, Ye. V. Semenova, L. S. Zubarovskaya, B. V. Afanasiev
2015 Russian Journal of Children Hematology and Oncology  
doi:10.17650/2311-1267-2015-2-3-51-57 fatcat:5w2opmvhonfdhb3xkfhbdg7ur4