Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků

Ivana Čeňková
2020 Acta Universitatis Carolinae: Philologica  
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk him in his language, that goes to his heart. (Nelson Mandela) Kontext V letošním roce 2019 si konferenční tlumočníci na celém světě, ale zejména v Evropě, připomínají 100 let od oficiálního uznání této profese. Stalo se tak v roce 1919 na mírové konferenci v Paříži, pořádané vítězi první světové války, kde po celou dobu využívali služeb tlumočníků, aby -tehdy ještě pouze konsekutivně -tlumočili mezi
more » ... ili mezi angličtinou a francouzštinou veškerá jednání mezi vítěznými mocnostmi a poraženými státy. Angličtinu si prosadila Velká Británie, jelikož do té doby diplomatická a politická jednání probíhala v Evropě vždy pouze ve francouzštině. Jedním z nepřímých výsledků mírové smlouvy, podepsané ve Versailles po šesti měsících vyjednávání, bylo i založení Společnosti národů a také například Mezinárodní organizace práce (MOT) -obě se sídlem v Ženevě -, jež zajistily práci mnoha konferenčním tlumočníkům po celé meziválečné období. V roce 1928 se právě v sídle MOT na jejich výroční konferenci testovala i první technická aparatura firmy IBM a první kabiny pro simultánní tlumočení, které zahájilo své vítězné tažení po celém světě o několik let později, během Norimberského soudního procesu (1945)(1946) a následně se začalo pravidelně používat na zasedáních Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN), která vznikla po druhé světové válce v roce 1945 a nahradila tak svoji nepříliš úspěšnou předválečnou předchůdkyni -Společnost národů. Postupně se simultánní tlumočení prosadilo ve všech mezinárodních a evropských organizacích či strukturách, včetně Evropských společenství (ES), jež byla založena v roce 1957 Římskými smlouvami a která si ve svých zakládajících dokumentech stanovila, že všichni její občané (v roce 1993 se Evropská společenství transformovala v Evropskou unii -EU) mohou komunikovat s orgány a úřady Evropských společenství, respektive Evropské unie v oficiálních jazycích jednotlivých členských států. V současné době (listopad 2019) Evropská unie má 24 oficiálních jazyků a 28 členských států. Stejně 2019 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE PAG. 145-154 PHILOLOGICA 4 / TRANSLATOLOGICA PRAGENSIA
doi:10.14712/24646830.2020.12 fatcat:u5piw6h2ffbwjiw6nymijtgttu