The Effect on Smoking Addiction of Social Approval Needs in University Students: A Structural Equation Modeling

Mahmut EVLİ, Nuray ŞİMŞEK, Nurcan UZDİL
2021 Black sea journal of health science  
Özet: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının sigara bağımlılığı üzerine etkisini derinlemesine araştırmak amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören 227 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson Korelasyon
more » ... alizi uygulanmıştır. Araştırmanın temel amacına yönelik olarak ise yapısal eşitlik modellemesi kurulmuştur. Fagerström Nikotin Bağımlılık puanlarının erkeklerde, baskıcı otoriter aileye sahip olanlarda, günde içilen sigara sayısı fazla olanlarda ve bireysel aylık harcaması 1000 tl üzeri olanlarda yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal onay ihtiyacı toplam puanlarının da erkeklerde ve ailesinin yanında eğitimine devam edenlerde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ailesinin yanında eğitimine devam edenlerde sosyal onay ihtiyacının alt ölçeklerinden başkalarının yargılarına duyarlılık ve sosyal geri çekilme puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyal onay ihtiyacı ve nikotin bağımlılığı arasındaki korelasyonu gösteren path katsayısı -0,09 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte sosyal onay ihtiyacı ve alt ölçekleri ile Fagerström Nikotin Bağımlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bireysel sigara içme davranışı ve toplumsal etkileşimlerin ortaya çıkarılması için, sosyal onay, sosyal norm ve sosyal uyum gibi faktörlerle ilgili çalışmaların artırılması önerilebilir. Abstract: In this study, structural equation modeling was used to aim with investigate in depth the effect of social approval requirement on cigarette addiction among university students. The study was conducted with 227 students studying at Erciyes University. Data were collected by using the descriptive information form, Fagerström Test for Nicotine Dependence and Social Approval Scale. Independent Sample t Test, One Way ANOVA Test and Pearson Correlation Analysis were used to evaluate the data. For the main purpose of the study, structural equation modeling was established. Fagerström Nicotine Dependence scores were found to be higher in males, having oppressive authoritarian family, having more cigarettes per day and having individual monthly expenditure more than 1000tl. It was found that the total scores of the social approval were also high in males and those who continued their education with their families. Sensitivity to the judgment of others and social withdrawal scores were found to be high in those who continued their education with their families. The path coefficient showing the correlation between social approval requirement and nicotine dependence was calculated as -0,09. However, there was no statistically significant relationship between social approval needs and subscales and Fagerström Nicotine Dependence scores. İt may be suggested to increase the studies about factors such as social approval, social norm and social harmony in order to reveal individual smoking behavior and social interactions. Nuray ŞİMŞEK https://orcid.org/0000-0003-2325-791X Nurcan UZDİL https://orcid.org/0000-0001-8559-8299 Cite as: Evli M, Şimşek N, Uzdil N. 2021. The effect on smoking addiction of social approval needs in university students: a structural equation modeling.
doi:10.19127/bshealthscience.858331 fatcat:kmuvntn4lnf7hbqrjqbayg5squ