NASIR- HÜSREV İN SEFERNAMESİNDE ADI GEÇEN ANADOLU KENTLERİ VE ANLATILAN ÖZELLİKLERİ

İrfan YILDIZ
2019 Journal of International Social Research  
Öz İranlı seyyah, şair Nasır-ı Hüsrev XI. yüzyılda yaşamıştır. Önceleri Fatımi egemenliğindeki Mısır'da yaşar. Daha sonra buradan kaçarak Bağdat'a gider ve Abbasi halifesinin emrine girer, onun veziri olur. Tam adı Ebû -Muineddin Nâsır-ı Hüsrev-i Kubâdyâniyy-ül Mervzi'dir. 394/1003 yılında doğduğu rivayet edilir. Horasanlıdır, Belh doğumludur. Nâsır-ı Hüsrev seyyahatine 43 yaşında başlamıştır. 437/1045 yılında gördüğü rüyadan etkilenerek hacca gitmeye karar vermiştir. Hicri 437
more » ... 37 Cemaziyülâhırında, milladi 1045 yılında Cüzcan'dan hareket ederek Mervê gitmiş oradan memuriyetten ayrılmıştır. Seferi yedi yıl sürmüştür. Kendi hesabına göre iki bin iki yüz yirmi fersahlık yol almıştır. 444/1052 yılında Yemgan'a varınca seferini tamamlamıştır. 481/1088'de öldüğü rivayet edilmektedir. Seferine Merv'den başlamıştır. Bargiri (Muradiye)'den Anadolu topraklarına geçmiştir. Fırat Nehrini aşarak Anadolu topraklarını terk ederek bugün Suriye topraklarında kalan Menbic'e varmıştır. Anahtar Kelimeler: Anadolu, Merv, Nasır-ı Hüsrev, Amid, Mervaniler. Abstract Nasir-i Husrev, an Iranian traveler, a poet, lived in XI. century. He, at first, lived in Egypt under Fatimid rule. He then, escaped to Baghdad and entered the Abbasid caliph's order, becoming his vizier. His full name was Abu-Muineddin Nasir-i Husrev-i Kubadanyany-ul-Mervzi. It is narrated that he was born in Balkh city in Khorasan in 394/1003. Nasir-i Husrev began his journey at the age of 43 after affecting by his dream he had decided to go to pilgrimage. He started his journey in 437 (hijri calendar) on Jumada al-Thani (the sixth month of Islamic calendar) / 1045 from Cuzcan city through Merv city where he resigned from his civil service. His journey lasted seven years. According to his own calculation, he got two thousand two hundred and twenty (2220) parasang (leagues) took his way. When he arrived in Yemgan in 444/1052, he completed his journey. It is rumored that he died in 481/1088. He started his journey from Merv city. He passed from Bargiri city (Muradiye) to Anatolia. Euphrates River, left Anatolia and, he arrived to Menbic city which remains in Syria's present territory.
doi:10.17719/jisr.2019.3857 fatcat:os2of4v5djgrze2uaoidtdryoq