The state of bioelectric activity of the myocardium in representatives of swimming

Ye. L. Mykhaliuk, L. M. Hunina, A. A. Chernozub
2018 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
The purpose of the work was to study the indices of myocardium bioelectrical activity in representatives (women) of swimming on the 100-400 meters distance, who differ in sports qualification. Materials and methods. The myocardium bioelectrical activity was studied using the diagnostic automated complex "Cardio+". For the purpose of differential diagnosis, athletes with right atrial ectopic rhythm, wandering pacemaker and distortion of the terminal portion of the ventricular complex were
more » ... complex were subjected to an exercise tolerance test on a bicycle ergometer using the method of submaximal exercise PWC 170 test and athletes with CLC syndrome -to echocardiography using an echo-Doppler unit (model Sim 5000 Plus, Italy). Results. Among the representatives of MS-MSIC female swimmers sinus bradycardia is more common and fewer persons with a vertical cardiac axis in comparison with the swimmers of CMS qualification category I and II-III, fewer persons with heart rate 80 beats/min or more and normal voltage in comparison with athletes of qualification category II-III. In the female swimmers of qualification category CMS I a vertical cardiac axis, heart rate 80 beats/min or more, high ECG voltage and T-infantile are less common in comparison with the athletes of the II-III category, but normal ECG voltage and IRBBB are more frequent. 1 Запорізький державний медичний університет, Україна, 2 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна, 3 Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна Мета роботи -вивчити показники біоелектричної активності міокарда у представників плавання (жінок) на дистанції від 100 до 400 метрів, які відрізняються за спортивною кваліфікацією. Матеріали та методи. Дослідження біоелектричної активності міокарда здійснили на діагностичному автоматизованому комплексі «Кардіо+». Для диференційної діагностики спортсменам із правопередсердним ритмом, міграцією водія ритму та змінами кінцевої частини шлуночкового комплексу виконали пробу з фізичним навантаженням на велоергометрі у вигляді субмаксимального тесту PWC 170 , а спортсменам із синдромом CLC -ехокардіографію на апараті Sim 5000 Plus (Італія). Результати. У представниць плавання рівня МС-МСМК порівняно з плавчихами кваліфікації КМС-1 розряду та II-III розряду частіше виявляють синусову брадикардію, менше осіб з вертикальною позицією осі серця, а порівняно зі спортсменками кваліфікації II-III розряду менше спортсменок із ЧСС, що становила 80 уд/хв і більше, і нормальним вольтажем. У плавчих кваліфікації КМС-1 розряд порівняно зі спортсменками II-III розряду рідше виявляють вертикальну позицію серця, ЧСС 80 уд/хв і більше, підвищений вольтаж ЕКГ і Т-infantile, частіше -нормальний вольтаж ЕКГ і НБПНПГ. Висновки. Після фізичного навантаження у вигляді субмаксимального тесту PWC 170 у спортсменок із правопередсердним ритмом і міграцією водія ритму відбувалося відновлення синусового ритму, у спортсменок зі зміною кінцевої частини шлуночкового комплексу визначена нормалізація ЕКГ. У спортсменок із синдромом CLC за даними ехокардіографії не встановили дилатацію та гіпертрофію серця, а наявність НБПНПГ і СРРШ слід розглядати як особливості їхньої ЕКГ. Состояние биоэлектрической активности миокарда у представительниц плавания Е. Л. Михалюк, Л. М. Гунина, А. А. Чернозуб Цель работы -изучить показатели биоэлектрической активности миокарда у представительниц плавания (женщин) на дистанции от 100 до 400 метров, которые отличаются по спортивной квалификации. Материалы и методы. Исследование биоэлектрической активности миокарда провели на диагностическом автоматизированном комплексе «Кардио+». Для дифференциальной диагностики спортсменкам с правопредсердным ритмом, миграцией водителя ритма и изменениями конечной части желудочкового комплекса проводили пробу с физической нагрузкой на велоэргометре в виде субмаксимального теста PWC 170 , а спортсменкам с синдромом CLC -эхокардиографию на аппарате Sim 5000 Plus (Италия). Результаты. У представительниц плавания уровня МС-МСМК по сравнению с пловчихами квалификации КМС-1 разряд и II-III разряда чаще отмечали синусовую брадикардию, меньше лиц с вертикальной позицией оси сердца, а в сравнении со спортсменками квалификации II-III разряда меньше лиц с ЧСС 80 уд/мин и больше, нормальным вольтажом. У пловчих квалификации КМС-1 разряд по сравнению со спортсменками II-III разряда реже встречается вертикальная позиция сердца, ЧСС 80 уд/мин и более, повышенный вольтаж ЭКГ и Т-infantile, однако чаще нормальный вольтаж ЭКГ и НБПНПГ.
doi:10.14739/2310-1210.2018.5.141726 fatcat:nvjmpjgd2bafxexrpn2sqnyl54