8 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMANIN 13-15 YAŞ ERKEK FUTBOLCULARDA SÜRAT, ÇEVİKLİK VE KUVVET PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Nurper ÖZBAR, Derya DURAN, Sedat DURAN, Bürke KÖKSALAN
2020 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık pliometrik antrenmanın 13-15 yaş grubu futbolcuların sürat, çeviklik ve alt ekstremite kuvveti üzerine etkisini belirleyebilmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, toplam 28 lisanslı futbolcu (Çalışma=14, Kontrol=14) gönüllü olarak katıldı. Her iki grup, düzenli olarak haftada 3 gün futbol teknik ve taktik antrenmanlarını birlikte yaptı. Rutin antrenmanlara ek olarak, çalışma grubuna 8 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 30-35dk'lık pliometrik antrenman
more » ... metrik antrenman programı uygulandı. Kontrol grubu ise sadece rutin antrenman programına devam etti. Katılımcıların boy, kilo, beden kütle indeksi (BKI), sürat, çeviklik ve alt ekstremite kuvvetini test etmek için; 30m sürat, dikey sıçrama (DS, DSE), altıgen, 5-0-5, zig zag, T testi, durarak uzun atlama (DUA) testi ve bacak dinamometresi kullanıldı. Bulgular: Çalışma ve kontrol grubunun ön test değerleri karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, kontrol grubunun DSE ve DUA testi dışında her iki grubun son test değerlerinde anlamlı iyileşmeler tespit edildi (p<0,05). Her iki grubun son test değerleri karşılaştırıldığında ise gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç: Çalışmamız sonucunda uygulanan pliometrik antrenmanın sporcularda belirlenen performans özelliklerini olumlu etkilediği ve performansın artışına katkı sağladığı ortaya konulmuş oldu. Sonuç olarak çocuklarda iyi programlanmış pliometrik antrenmanın rutin antrenman programına entegre edilerek kullanımının diğer kuvvet antrenmanlarına alternatif olacağı ve hızlı sonuçlar verebileceği kanaatine varıldı. ABSTRACT Aim: The aim of this study was to determine the effect of 8-week plyometric training on sprint, agility and strength of lower limp in 13-15 age group soccer players. Material and Methods: A total of 28 certified players participated voluntarily in this study. Both groups took part in technical and tactical soccer training regularly for 3 days a week. In addition to routine training, the experimental group underwent plyometric training for 8 weeks, 2 day per week, with a 30-35-minute session. The control group continued only routine training program. In order to test participators' height, weight, body mass index (BMI), speed, agility, and lower extremity strength; 30m sprint, vertical jump (CMJ, CMJA), hexagon, 5-0-5, zig zag, T test, standing broad jump (SBJ) test and leg dynamometer were used. Results: Comparing the pre-test variables of both groups, there was no significant difference (p>0.05). Comparing posttest results of both groups within themselves, significant improvements were found (p<0.05), except the CMJA and SBJ tests in the control group. When the post tests results of both groups compared, a significant difference was statistically determined (p<0.05). Conclusion: In the light of the findings of the present study, it has been proven that the applied plyometric training has positively affected the predetermined performance characteristics and has contributed to the improvement of the performance. Consequently, it has been decided that the usage of the routine program with the integration of 1 Düzce
doi:10.33631/duzcesbed.609220 fatcat:7ylnejtwyzgktb4fmpk562nkky