Use efficiency of dynamic stabilizer in the post-repair period of railways in Ukraine

O. S. Chernyshova, M. I. Umanov, V. V. Kovalev, Y. S. Markov, O. V. Gubar
2013 Nauka ta Progres Transportu  
doi:10.15802/stp2013/16620 fatcat:vmzofwbvpzfizkxa3is2hne2ki