Phases of Development of the Polish Capital Market
Periodyzacja rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Jacek Dubisz
2000 Gospodarka Narodowa  
Periodyzacja rozwoju polskiego rynku kapitałowego Uwagi wprowadzające Istotnymelementemtransformacji politycznej i gospodarczej, jaka dokonała się w Polsce wlatach 90., było reaktywowanie rynku kapitałowego giełdy papierów wartościowychjako jego instytucjonalnej formy. Specyfika polskiej giełdy, odróżniająca ją od rozwiniętych rynkówkapitałowych dotyczyła również przyjętego systemu organizacji, sposobu notowań kursówgiełdowych, zasady jednokierunkowości"gry" giełdowej, sposobu i ograniczeń we
more » ... u i ograniczeń we wprowa: dzaniu nowychinstrumentów do obrotu giełdowego itp. Na zakończenie dekadylat 90. i w przededniu dziesięcioleciaistnienia Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie możnasię pokusić o próbę usys: tematyzowania procesu kształtowania się rozwiniętego rynku kapitałowego, zbliżonego charakterem do rynków kapitałowych w Europie Zachodniej. Okres funkcjonowania GPW wWarszawie jest już na tyle wystarczający, by można wyodrębnić w nimkolejne etapy, a także przyporządkować im daty graniczne (umowne)i wyodrębnić najważniejsze cechykażdego z nich. Każda periody zacja ma wymiar czasowy i dzieli arbitralnie badanyokres na:fazy, epoki itp. Podział zawsze ma charakier umowny, a kryterium podziału mogą stanowić np. daty zmian organizacyjnych, wprowadzenie nowych walorów giełdowych do publicznego obrotu lub istotne zmianyjakościowe dotyczące notowanych instrumentówitp. Graficzną postać dokonanego w opracowaniu podziału na etapu (fazy) rozwoju polskiego rynku kapitałowego przedstawia załączony schemat W literaturze przedmiotu brakuje opracowań dotyczących rozwojupolskiego rynku kapitałowego. Wynika to z faktu, iż okres istnienia GPWjest stosunkowokrótki, trudno jest więc 0 retrospektywne spojrzenie. Schemat 1 . Umowny podział na fazy rozwojoweokresu funkcjonowania GPW Źródło opracowanie własne Autorjest pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Zarządza! kowości w Poznaniu.
doi:10.33119/gn/113952 fatcat:zs6vql3i5ffofditv56l2xtpy4