Modern Pedagogical Technology and Innovative Educational Space of Business-Oriented Training of Future Teachers
Sovremennye pedagogicheskie tekhnologii I innovatsionnoe obrazovatelnoe prostranstvo biznes-orientirovannoy podgotovki budushchikh pedagogov

Yakov Kayl, Vasiliy Velikanov, Veronika Epininа
2016 Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 10. Innovacionnaâ Deâtelʹnostʹ  
doi:10.15688/jvolsu10.2016.1.1 fatcat:besdmbm64fcyzdulvc6akur3am