Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği

Zeliha Tekin
2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Kadın girişimciliği, kalkınma potansiyelinin artmasına ve daha fazla istihdam yaratılmasına olanak sağladığı için üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Muş'taki kadın girişimci adaylarının demografik özellikleri de dikkate alınarak girişimcilik profilinin ve faaliyet gösterdikleri alanların ortaya çıkarılması; hangi mesleklerde cinsiyet-rol stereotiplerin olduğunun belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini, Muş'ta yerleşik olarak ikamet eden ve
more » ... k ikamet eden ve hane gelirine katkı sağlamak amacıyla evde para kazandıran işler (çocuk bakmak, el işi yapmak, peynir-süt, meyve-sebze satmak gibi) yapan kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen Muş merkez ve ilçelerinde ikamet eden 1000 kadın oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kadınların imkân verildiği/yatırım ortamı oluşturulduğu takdirde iş yeri sahibi olmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada girişimcilikle ilgili bir eğitim almış olan kadınların girişimcilik eğilimlerinin, girişimciliğe yönelik genel eğilimlerinin, girişimciliğe yönelik algılanan sosyal norm düzeylerinin ve girişimciliğe yönelik tutumlarının diğer girişimcilik eğitimi almamış olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmış; inşaat işleri, kaynakçılık, araba tamiri, marangozluk, elektrik işleri gibi mesleklerde cinsiyet-rol stereotiplerinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciliği, cinsiyet-rol stereotipleri, Muş 1 Bu çalışma, Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (BAP proje no: BAP-17-SBMY-4901-01). Abstract Women's entrepreneurship is a subject that needs to be emphasized and developed because it allows for the development of potential and the creation of more jobs. In this context, the aim of the study is to identify the entrepreneurship profile of women entrepreneur candidates in Muş and the areas in which they operate, taking into account the demographic characteristics of them, and determine the gender-role stereotypes in which professions they operate. The target population of the study is women who reside in Mus and make money at home to contribute to household income (such as looking after children, doing hand work, selling cheese, milk, fruits and vegetables). The sample of the research consists of 1000 women who reside in the Mus city center and districts selected by stratified sampling method. As a result of the research, it has been revealed that women want to have a place of business if they are allowed or an investment environment is created. The study also concluded that entrepreneurship trends, general trends towards entrepreneurship, perceived social norm levels of entrepreneurship and entrepreneurial attitudes of women who have an entrepreneurship training were higher than other status groups: it has been observed that there are gender stereotypes in occupations such as construction works, welding, car repair, carpentry and electrical works.
doi:10.26466/opus.453934 fatcat:ei4ci2hp3batpdjxltyvhvsvxi