Functional role of C-terminal domain of Thermus thermophilus leucyl-tRNA synthetase
Функциональная роль С-концевого домена лейцил-тРНК синтетазы Thermus thermophilus

O. I. Gudzera, A. D. Yaremchuk, M. A. Tukalo
2010 Biopolymers and Cell  
Функциональная роль С-концевого домена лейцил-тРНК синтетазы Thermus thermophilus О. И. Гуд зе ра, А. Д. Ярем чук, М. А. Ту ка ло Инсти тут мо ле ку ляр ной би о ло гии и ге не ти ки НАН Укра и ны Ул. Академика За бо лот но го, 150, Киев, Укра и на, 03680 mtukalo@imbg.org.ua Цель. Иссле до вать роль С-кон це во го до ме на лей цил-тРНК син те та зы T. thermophilus (ЛейРСТТ) в ре ак ци ях ами но а ци ли ро ва ния и ре дак ти ро ва ния. Ме то ды. Му тант ЛейРСТТ без С-кон це во го до мена (DС) по
more » ... го до мена (DС) по лу чен ме то дом му та ге не за. Ки не ти чес кие кон стан ты в ре ак ции ами но а ци ли ров ания ЛейРС и ее му тан та DС опре де ля ли ме то да ми фер мен та тив ной ки не ти ки cта ци о нар но го со сто яния. Для оцен ки вкла да С-кон це во го до ме на во вза и мо де йствие фер мен та с тРНК Leu ме то дом флу орес цен тно го тит ро ва ния рас счи та ны К d ком плек са тРНК с ЛейРСТТ и ее му тан том DС. Ре зультаты. По ка за но, что С-кон це вой до мен иг ра ет су щес твен ную роль в ре ак ци ях ами но а ци ли ро ва ния и ре дак ти ро ва ния ЛейРСТТ и не су щес твен для ак тив нос ти в ре ак ции ак ти ва ции ами но кис ло ты. Опре де ле ны так же ки не ти чес кие па ра мет ры в ре ак ции ами но а ци ли ро ва ния ЛейРС и DС му тан та для тРНК Leu и тРНК Tyr , ана лиз ко то рых сви де т ельству ет о том, что С-до мен не яв ля ет ся кри тичес ким для про яв ле ния спе ци фич нос ти фер мен та в узна ва нии го мо ло гич ной тРНК. В то же вре мя вы яв ле но зна чи тель ное вли я ние С-кон це во го до ме на на ве ли чи ну ка та ли ти чес кой кон стан ты ре акции ами но а ци ли ро ва ния. Де ле ция по след не го при во дит к сни же нию k cat в 152 раза. Вы во ды. С-кон цевой до мен ЛейРСТТ эво лю ци он но при об ре тен для по вы ше ния ско рос ти ка та ли за в ре ак ци ях аминоаци ли ро ва ния и ре дак ти ро ва ния и не вно сит су щес твен но го вкла да в об ес пе че ние спе ци фич нос ти фер мен та при узна ва нии тРНК. Клю че вые сло ва: лей цил-тРНК син те та за, тРНК Leu , ре дак ти ро ва ние. Рис. 1. Мо дель про стра нствен ной струк ту ры ком плек са ЛейРС-тРНК Leu из T. thermophilus (3,3 C) [6]
doi:10.7124/bc.000177 fatcat:yrex2m5vzfcs3hssz32tef5m54