TÜRKİYE DE YEREL HALKIN TURİZME VE TURİZMİN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARINA İLİŞKİN YAZIN TARAMASI

Gözde OĞUZBALABAN
2017 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada, Türkiye'de yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarını belirlemeye ilişkin olarak yapılan 30 farklı çalışmanın sonuçları derlenmiştir. Yapılan yazın taraması, turizm endüstrisine yönelik hizmet sunan paydaşlara ve bu konuda araştırma yapan akademisyenlere bilgi sağlaması açısından önem arz etmektedir. Derleme sonucuna göre; Türkiye'deki yerel halkın çoğunlukla turizme ve turizmin etkilerine yönelik olumlu algı ve tutumlara sahip olduğu görülmüştür.
more » ... duğu görülmüştür. Turizmin; yerel halka ekonomik katkı sağlaması, yeni iş imkânları doğurması ve bölgedeki yatırım olanaklarını arttırması, yerel halkın turizm ile ilgili olumlu algı ve görüşlere sahip olmasında önemli unsurlardır. Turizm ve onun yarattığı etkilerine yönelik az sayıda da olsa olumsuz görüşe sahip olan yerel halkın, bu görüşünde özellikle turizmin çevre tahribatına, gelenek -görenekleri ve ahlaki değeri bozmasına ilişkin düşüncelerinin neden olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de çok sayıda turistik merkez olmasına rağmen konuyla ilgili nispeten az sayıda çalışmanın yapılmış olduğu belirlenmiş; özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan yerel halka yönelik araştırmaların yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenden ötürü Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışmaların arttırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel halk, Turizm, Turizmin Etkileri, Halkın Algısı, Tutum. Abstract In this essay, thirty different studies are compiled to determine the perception and the attitude of the local people in Turkey about tourism and its effects. Review of literature made in this essay have an importance in providing information to stakeholders serving in tourism industry and academists studying this issue. According to the result of the compilation, it is determined that the local people in Turkey mostly have positive perception and attitude about tourism and its effects. Economic contribution to local people, creating new job opportunities and increasing the investment offerings in the region have place among the main positive opinions that the local people have. It is also determined that, although there are few, the local people who have negative opinion about tourism and the effects which it creates have this negative opinion because they think that tourism causes environmental damage, disrupts customs and traditions and moral values. Although there are a lot of touristic centers in Turkey, it is found out that there are relatively limited number of studies made about this issue. It is ascertained that there have been no studies aimed at especially local people living in Southeast Anatolia. For these reasons it is clear that studies about this issue should be increased in Turkey.
doi:10.17719/jisr.2017.1860 fatcat:7g66uldq4bcgple3wrbco3jpsu