Presentació

Equip De redacció
1987 Papers  
Durant el mes de novembre de 1986 s'ha celebrat la inauguració de la Facultat de Citncies Polítiques i Sociologia de la Universitat Autbnoma de Barcelona. Fet llargament esperat pels qui treballem en aquests Bmbits científics i que confiem que contribuir& a millorar la qualitat i la quantitat dels treballs produ'its en el nostre país. En aquesta ocasió, Norberto B o b bio va dir la lligó inaugural, la qual, pel seu interés, hem cregut que calia publicar a <(Papers)>. Trobareu així, en aquest
more » ... així, en aquest número, un primer bloc d'articles de reflexi6 a l'entorn de les Citncies Socials: el treball de Bobbio, ja esmentat, un article de Luigi Graziano sobre la histbria de la Citncia Política, amb qut acollim a apapers)> els treballs d'aquesta especialitat que integra, juntament amb la Sociologia, la nova Facultat, i un article de Josep Picó sobre la situació de la sociologia al País Valencih, el qual ens permet &acostar-nos a una realitat tan propera i, malgrat tot, tan poc coneguda a Catalunya. A més &aquests tres articles que constitueixen, per part de <(Papers>>, una contribució a la inauguració de la nova Facultat, trobareu també un altre bloc temhtic, que dóna nom al volum 28, per la seva importincia quantitativa: el bloc sobre societats avancades i noves tecnologies. El tema de ales noves tecnologies)> comenca a ser tractat amb assidui'tat entre els cientifics socials del nostre país, després d'un període, rela-
doi:10.5565/rev/papers/v28n0.1522 fatcat:fv634mo7w5anji5vtdlvgogaiy