Chinese foreign direct investment in European countries
Kineske strane direktne investicije u evropskim zemljama

Marko Janaćković, Tanja Janaćković
2019 Ekonomski izazovi  
Apstrakt Kineske strane direktne investicije u svetu imaju dugu i uspešnu tradiciju. Tokom protekle decenije, Kina je postala jedan od najvećih izvoznika stranih investicija u svetu, uključujući i Evropske zemlje. Kini, ulaganja u Evropu donose mnogobrojne koristi koje se ispoljavaju u pribavljanju tehnologije, know-how, poboljšanju reputacije svojih brendova, uspostavljanju logističkog uporišta na evropskom tržištu. Posmatrajući sa aspekta zemalja domaćina, priliv kineskih investicija doneo je
more » ... nvesticija doneo je nove ekonomske prilike, naročito u onim Evropskim zemljama koje su imale slab ekonomski rast, suočene sa visokom nezaposlenošću nakon krize evra. U radu su prikazani globalni trendovi kineskih direktnih investicija, motivi koji su pokrenuli kineske investitore da ulažu u Evropske zemlje, potrebe EU za kineskim investicijama, kao i dobar primer privlačenja kineskih investicija u Srbiji. Ključne reči: strane direktne investicije, Kina, Evropska Unija, Srbija. Abstract Chinese foreign direct investment in the world has long and successful tradition. Over the past decade, China has become one of the largest exporters of foreign investment in the world, including European countries. China's investment in Europe brings a number of benefits in terms of technology, know-how, improving the reputation of existing brands, establishing a logistical market in the European market. Looking from the viewpoint of the host countries, the inflow of Chinese investments brought new economic opportunities, especially in those European countries that had poor economic growth, faced with high unemployment after the euro crisis. This paper presents global trends of Chinese foreign direct investment, the motives that have prompted Chinese investors to invest in European countries, the needs of the EU for Chinese investment, and good example of attracting Chinese investments in Serbia. Kineske strane direktne investicije u evropskim zemljama | 29 UVOD Interesovanja kineskih investitora za ulaganja u Evropsku Uniju (EU) su značajno porasla tokom poslednje decenije. Od nepostojećeg igrača pre petnaest godina, Kina je sada postala jedan od najvećih izvoznika stranih direktnih investicija (SDI) u svetu. U Evropi, Kina je postala važan investitor u izgradnji luka, hotela, aerodroma i ovaj talas kineskih investicija dogodio se u kontekstu smanjenja investicija u svetu zahvaćenim finansijskom krizom koja se prelila iz Sjedinjenih Američkih država (SAD). Većina kineskih SDI prisutnih u Evropi dolazi u obliku akvizicija. U 2015. godini, preko 95% kineskih priliva SDI u EU su činile akvizicije [8] . Pri tome, akvizicija koja se odnosila na kupovinu italijanske kompanije Pireli od strane kineskog državnog preduzeća Chem China činila je više od jedne trećine ukupnih ulaganja Kine u EU u 2015. godini. Iz perspektive Kine, ulaganja u Evropu donose mnogobrojne koristi koje se ispoljavaju u sticanju tehnologije, know-how, poboljšanju reputacije kroz prepoznavanje brendova svojih akvizicija, uspostavljanju logističkog uporišta na širokom evropskom tržištu. Prliv kineskih investicija u zemljama domaćina doneo je nove ekonomske prilike i mogućnosti posebno u zemljama EU koje su pretrpele visoku nezaposlenost i slab ekonomski rast nakon krize evra. Prethodno iznete tvrdnje jasno ukazuju da pred Evropom stoje izazovi u domenu privlačenja kineskih SDI u narednom periodu. Imajući to u vidu, u prvom delu rada dat je pregled kineskih SDI u Evropi. Nakon ukazivanja na ključne motive koji pokreću kineske investitore da ulažu u inostranstvo, u trećem delu rada dat je prikaz evropske potražnje za kineskim investicijama. Poslednji deo rada daje osvrt na rastući talas kineskih SDI u Republici Srbiji.
doi:10.5937/ekoizazov1916028j fatcat:q4tpnnuhhjgjtn6gz2vkmfo6oi