DEVELOPMENT OF CULTURE AND EDUCATION IN THE UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC http://istarhiv.chdu.edu.ua/article/view/198427
Розвиток культури і освіти в Українській Народній Республіці

Inna FEDOROVA, Odesa State Agrarian University
2019 Іstorichnij arhіv  
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ У статті розглядається історичний розвиток національної системи освіти -дошкільної, позашкільної, середньої і вищої у період розбудови державності Української Народної Республіки протягом 1917-1920 рр. Аналізується вклад української інтелігенції у розвиток державності через потужну національну освітньо-культурну політику. Визначено аргументовані, незаідеологізовані висновки про місце і роль визвольних змагань в історії України,
more » ... рії України, культурному і духовному відродженні українського народу. Зазначено основну проблему -русифікацію української культури, внаслідок свідомих методичних дій, спричинених Валуєвським циркуляром та Емським актом. Надається інформація про стан неписьменності в Україні у зазначений історичний період. Окреслено курс формування основ національної системи освіти в роки визвольної боротьби українського народу через вироблення загальної концепції культурного будівництва. Показано спільну зацікавленість усіх складів урядів УНР щодо підвищення рівня освіти населення України через створення безперервної національної системи освіти і культури, відродження української мови в усіх сферах життя українського суспільства. У статті наводяться приклади активної допомоги українських громадських організацій «Просвіта», Товариства шкільної освіти урядам УНР у розбудові національної культури і освіти. Підкреслюється важливий внесок Всеукраїнських учительських з'їздів у зазначений період. Приділяється увага розвиткові системи народної освіти в ЗУНР. Відзначається активна реорганізація мережі спеціальних і фахових шкіл, затвердження на законодавчому рівні державного статусу української мови. Визначається роль Української академії наук, яку очолив вчений В. Вернадський. Підкреслюється активна діяльність археологічної комісії у складенні мапи археологічних пам'яток УНР. Доводиться, що майбутнє української освіти у використанні історичних здобутків, зокрема, активного періоду розбудови державності УНР, розгортанні національної системи освіти і науки, яка на століття стала основою і дороговказом наступним поколінням у напрямі боротьби за національну ідентичність українського народу на шляху розбудови незалежності України. Ключові слова: УНР; ЗУНР; Українська Центральна Рада; Директорія; Гетьманат; національна система освіти. Постановка проблеми. Україна ХХІ століття йде шляхом реформування освітньої галузі. Українська наука потребує інноваційних підходів до реформування усіх рівнів освіти -від середньої до вищої. Це дасть змогу підвищити якість і результативність використання Рецензенти: Міронова І., д-р іст. наук, доцент; Гайдай О., канд. іст. наук, доцент. © Федорова І., 2019 Статтю подано до редакції 09.05.2019
doi:10.26693/istarhiv2019.20.103 fatcat:jmkqccsm6zfovhlsp4jwg7gob4