MARMARİS İN DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Savaş ARTUĞER
2015 Journal of International Social Research  
Öz Bu araştırmada, Marmaris'in destinasyon kişiliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem gurubu, Marmaris'i 2014 yılı Haziran ile Ağustos ayları arasında ziyaret eden yabancı turistlerden oluşmaktadır. Uygulama için veri toplama aracı olarak Aaker'in (1997) geliştirdiği marka kişiliğini ölçen anket kullanılmış olup, toplam 385 yabancı turistten veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi betimsel analizlerden, faktör
more » ... erden, faktör analizi ve güvenirlik analizi gibi istatistiksel testlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Marmaris'in destinasyon kişiliği dört boyut olarak belirlemiştir. Bu boyutlar; yeterlilik, samimiyet, heyecan verici ve sert olarak belirlenmiştir. Marmaris'in destinasyon kişiliğine ilişkin en yüksek boyut "samimiyet" ve "heyecan verici" boyutlarına ait olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle Marmaris'e gelen yabancı turistler Marmaris'i bir kişilik olarak; neşeli, arkadaş canlısı, canlı, havalı ve genç olarak değerlendirmektedirler. Anahtar Kelimeler: Marka Kişiliği, Destinasyon Kişiliği, Marmaris. Abstract In this research it is aimed to expose the destination personality of Marmaris. The sampling group the the research is consisted of the tourists who visited Marmaris between June and August 2014. The data collecting method of the research is Aaker 's (1997) questionairre which he developed in order to measure brand personality and the data was collected from 385 tourists in total. The descriptional methods such as percentage, frequency, mean and the statistical method such as the reliability test and factor analysis were used in order to analyze the data. The destination personality of Marmaris was designated as four dimentions at the end of the research. These dimentions are competence, sincerity, excitement and ruggedness. The highest dimention of the destination personality belongs to "sincerity" and "excitement" dimentions. In other words the foreign tourists who came to Marmaris described Marmaris as cheerful, friendly, spirited, cool and young as a personality.
doi:10.17719/jisr.2015369543 fatcat:moebsakh5resnf3gdb4fbjclo4