Kuncai Parish: the Data of Church Visitation of 1569

Darius Barasa
2014 Acta Historica Universitatis Klaipedensis  
K u n c ų pa r a p i j a 1 5 6 9 m . b a ž n y t i n ė s v i z i ta c i j o s d u o m e n i m i s darius barasa ABSTRACT The article discusses the data provided by visitation of 1569 of the parish of Kuncai in the Curonian Spit in the context of all the visited parishes in Semba diocese. An attempt is made to review the scale of the rooting of confessional norms in daily life, the quality of clergymen's education, the level of parishioner indoctrination, the material situation of the parish,
more » ... n of the parish, etc. The visitation acts are examined through the prism of the aspect of confessionalization, and the characteristics of the process are identified: the priests' personalities and performance are studied, as well as their control of the subordinates on the basis of the confession, the collaboration of the secular and church authorities, etc. KEY WORDS: church visitation, the Curonian Spit, Kuncai, confessionalization. ANOTACIJA Straipsnyje aptariami Kuršių nerijos Kuncų parapijos 1569 m. vizitacijos teikiami duomenys visų tuo metu vizituotų Sembos vyskupijos parapijų kontekste. Mėginama apžvelgti konfesinių normų įsitvirtinimo kasdienybėje mastą, bažnyčios tarnų išsilavinimo kokybę, parapijiečių indoktrinacijos lygį, parapijos materialinę padėtį ir kt. Į vizitacijos aktus norima pažvelgti per konfesionalizacijos koncepcijos aspektą, įžvelgti šio proceso bruožus: kunigų asmens ir tarnybos ištyrimą, konfesijos pagrindu vykdytą pavaldinių kontrolę, pasaulietinių ir dvasinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir kt. Pagrindiniai žodžiai: bažnyčių vizitacija, Kuršių nerija, Kuncai, konfesionalizacija. Darius Barasa, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Herkaus Manto g. Įvadas Paprastoje, niekuo ypatingu neišsiskiriančioje, netgi, sakytume, nuobodžiai skambančioje straipsnio antraštėje visgi galima rasti užkoduotus tris svarbius dalykus. Pirma, bažnytinės vizitacijos yra bene labiausiai ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos tyrinėtojų pageidaujamas istorijos šaltinių tipas. Užuot lyg mozaiką iš paskirų nuotrupų dėliojus, vizitacijų dokumentai tyrėjui pateikia konkretaus laikotarpio vietovės ar regiono įvairiapusį vaizdą. Neabejotinai tai galima prilyginti skerspjūviui, atodangai, kuri atskleidžia ne vien konfesinio-religinio, tačiau ir socialinio-ekonominio gyvenimo aspektus, politinio administravimo struktūros, krašto apgyvendinimo raidos tendencijas ir kt. Dėl to sunku neįvertinti vizitacijų dokumentų svarbos ir reikšmės. Antra, 1569 m. vizitacija yra pirmasis žinomas nuoseklus ir platus naratyvas apie Kuršių neriją ar jos dalį. Prieškario vokiečių tyrinėtojai 1 mini ir cituoja ankstesnių metų šaltinius (pvz., Rasytės (1470 m.), Karvaičių (1509 m.), Naglių (1486 m.) smuklių privilegijų tekstus, Klaipėdos (1562 m.) ir Žiokų (vok. Scha-1
doi:10.15181/ahuk.v25i0.321 fatcat:ewavijn3brfbbjngb53syhvlgq